1. Lai saņemtu atļauju, iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu atļaujas saņemšanai. Iesniegumā ietver šādu informāciju:
  1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
  2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
  3. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese (ja iespējams).
 2. Šo noteikumu 1.punktā minētajam iesniegumam pievieno:
  1. derīgo izrakteņu atradnes pasi;
  2. dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
  3. dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus, ja tādi jāsaņem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā dienests izdod tehniskos noteikumus, vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu;
  4. ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
  5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
  6. ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
  7. ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

Ludzas novada pašvaldības izsniegtās derīgo izrakteņu atļaujas 2022.gadā

Nr.p.k.

Izsniedzējs

Atļaujas numurs

Atradnes nosaukums

Derīgais izraktenis

1.

Ludzas novada pašvaldība

1/2022

Porkaļi, Pildas pagasts, Ludzas novads

Smilts-grants

2.

Ludzas novada pašvaldība

2/2022

Skriņi, Briģu pagasts, Ludzas novads

Smilts-grants

 

Ludza novada pašvaldībai izsniegtās derīgo izrakteņu atļaujas 2022.gadā

Nr.p.k.

Izsniedzējs

Atļaujas numurs

Atradnes nosaukums

Derīgais izraktenis

1.

LVĢMC

8/300

Šuškova I, Pasienes paasts, Ludzas novads

Smilts-grants