Valsts vides dienests informē, ka ir paplašinājis sabiedrībai pieejamo vides informāciju un Latvijas Atvērto datu portālā ir pieejama jauna datu kopa - Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas. Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.

Datu kopa satur informāciju par šādiem parametriem:

 • Atļaujas numurs;
 • Atļaujas statuss;
 • Zemes dzīļu izmantotājs;
 • Zemes dzīļu izmantotāja reģistrācijas numurs;
 • Adrese;
 • Atradnes objekta nosaukums;
 • Atļauja derīguma termiņš;
 • Atļaujas atcelšanas datums;
 • Izsniedzējs;
 • Derīgo izrakteņu veidi.

Brīvi pieejamos atvērtos datos var pārliecināties par to, vai derīgo izrakteņu piedāvātājam ir spēkā esoša atļauja, kas dod tiesības iegūt konkrētus derīgos izrakteņus, vai arī salīdzināt piegādātāja norādīto derīgo izrakteņu izcelsmes vietu ar informāciju atvērtajos datos un pārbaudīt vai konkrētajam objektam ir spēkā esoša bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauja. Tas var izrādīties augstākā mērā svarīgi būvniecības objektu būvniekiem vai būvmateriālu ražotājiem gadījumos, kad ir piesaistīts Eiropas Savienības finansējums.

Atvērtie dati uzlabos iespējas tirgus dalībniekiem noorientēties derīgo izrakteņu piedāvājumā. Ņemot vērā to, ka šajos datos ir norādīta gan ieguves vietas adrese, gan iegūstamo derīgo izrakteņu veids, ir iespējams plānot derīgo izrakteņu iegādi no tuvākā piedāvātāja. Savukārt sabiedrībai ir iespēja pārliecināties par derīgo izrakteņu ieguves aktivitāšu tiesiskumu savu mājsaimniecību tuvumā.

 1. Lai saņemtu atļauju, iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu atļaujas saņemšanai. Iesniegumā ietver šādu informāciju:
  1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
  2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
  3. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese (ja iespējams).
 2. Šo noteikumu 1.punktā minētajam iesniegumam pievieno:
  1. derīgo izrakteņu atradnes pasi;
  2. dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
  3. dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus, ja tādi jāsaņem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā dienests izdod tehniskos noteikumus, vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu;
  4. ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
  5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
  6. ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
  7. ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

Ludzas novada pašvaldības izsniegtās derīgo izrakteņu atļaujas 2022.gadā

Nr.p.k.

Izsniedzējs

Atļaujas numurs

Atradnes nosaukums

Derīgais izraktenis

1.

Ludzas novada pašvaldība

1/2022

Porkaļi, Pildas pagasts, Ludzas novads

Smilts-grants

2.

Ludzas novada pašvaldība

2/2022

Skriņi, Briģu pagasts, Ludzas novads

Smilts-grants

 

Ludza novada pašvaldībai izsniegtās derīgo izrakteņu atļaujas 2022.gadā

Nr.p.k.

Izsniedzējs

Atļaujas numurs

Atradnes nosaukums

Derīgais izraktenis

1.

LVĢMC

8/300

Šuškova I, Pasienes paasts, Ludzas novads

Smilts-grants