Sociālais dienests aicina iesniegt dokumentus gan klātienē, gan attālināti:

 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētās pastkastēs Raiņa ielā 16A , Raiņa ielā 16, Ludza;
 • nosūtot pa pastu – Ludzas novada pašvaldības Sociālais dienests, adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, LV-5701;
 • sūtot elektroniski dokumentu parakstītu ar drošo elektronisko parakstu uz Sociālā dienesta e-pastu socdienests@ludzasnovads.lv vai izmantojot Ludzas novada Sociālā dienesta e-adresi.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa

Sākot ar 01.07.2021, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem Nr.809  „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, mainījās Mājokļa pabalsta piešķiršānas kārtība un apmēra aprēķināšana.

Mājokļa pabalsta aprēķināšanai Sociālā dienesta klientiem Dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Īres līguma kopija (ja dzīvojamā telpa tiek īrēta un ja īres līgums nav iesniegts SD) un rēķins par īres maksu
 2. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu : 
  • Rēķinu par apsaimniekošanu, kanalizāciju vai asenizāciju,
  • Rēķinu par elektroenerģiju,
  • Rēķinu/kvīti par gāzes balonu,
  • Rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošana personīgajās mājās,
  • Rēķinu par TV, interneta un telefona lietošanas pakalpojumiem,
  • Rēķinu par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju,
  • Rēķinu/pavadzīmi par malkas vai ogļu iegādi.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa

Pašvaldībā noteiktais garantētā minimālā ienākuma līmenis vienai personai atbilst valstī noteiktā garantētā minimālā ienākuma līmenim.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa

Pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai piešķir:

 • ugunsgrēka gadījumā līdz 1000,00 euro vienai mājsaimniecībai;
 • plūdu, vētru un citu dabas stihiju gadījumā līdz 500,00 euro vienai mājsaimniecībai.
 • situācijā, kad mājsaimniecība nespēj apmierināt savas pamatvajadzības (zādzība, smaga saslimšana, avārija, ilgstoša ārstēšanās u.tml.) līdz 300,00 euro vienai mājsaimniecībai gadā.

Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās, norādot iesniegumā nepieciešamā pabalsta apmēru un pievienojot dokumentu, kas apliecina krīzes situācijas faktu, kopijas (uzrādot oriģinālu).

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa:

Skolas piederumu iegādei – 50,00 euro izmaksā vienu reizi gadā pirms mācību gada sākuma vai mācību gada sākumā;

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai līdz 50,00 euro gadā vienai personai.

Pabalsts tiek piešķirts ārstniecības un zobārstniecības pakalpojumu, medikamentu iegādes izdevumu apmaksai, izņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus trūcīgām personām.

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts katram ģimenes loceklim.

Briļļu iegādes izdevumu apmaksai bērnam līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās izglītības iestādē un ir vecāku apgādībā, apmaksājot briļļu iegādes izdevumus vienu reizi gadā līdz 50,00 euro apmērā.

Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Otrā Pasaules kara un Afganistānas kara veterāniem, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, veterāniem, pabalsts barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām


Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa

Vienreizējs pabalsts tiek piešķirts personām, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli: politiski represētām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – 50,00 euro vienu reizi gadā;

Otrā Pasaules kara veterāniem  – 50,00 euro vienu reizi gadā;

 Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem –  50,00 euro vienu reizi gadā;

 Afganistānas kara veterāniem – 50,00 euro vienu reizi gadā.

Barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām  – 50,00 euro vienu reizi gadā.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa:

Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai tiek piešķirts personām, kurām noteikta I grupas invaliditāte, personām ar invaliditāti kopš bērnības, ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti līdz 150,00 euro apmērā, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa

Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli:

Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa:

 Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek noteikts šādā apmērā:

 • Personas 75 gadu jubilejā 20,00 euro apmērā;
 • Personas 80 gadu jubilejā 30,00 euro apmērā;
 • Personas 85 gadu jubilejā 40,00 euro apmērā;
 • Personas 90 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā;
 • Personas 95 gadu jubilejā 60,00 euro apmērā;
 • Personas 100 gadu jubilejā un vairāk 200,00 euro apmērā.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa

Pabalsts tiek piešķirts atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 300,00 euro – līdz 20,00 euro apmērā gadā.

Ģimenēm, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, kuru ģimenes ienākumi mēnesī nepārsniedz 500 euro – līdz 30 euro ģimenei gadā.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa

Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām tiek piešķirts 40,00 euro apmērā. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas

Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras tiek piešķirts 100,00 euro kalendārajā gadā.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas

Pabalsts aizbildnim, kuru par aizbildni ir iecēlusi Ludzas novada bāriņtiesa, Ciblas novada bāriņtiesa, Kārsavas novada bāriņtiesa, Zilupes novada bāriņtiesa tiek piešķirts 150,00 euro kalendārajā gadā par katru aizbildnībā esošu bērnu, uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma.

Pabalsts aizbildnim var tikt piešķirts tikai pēc tam, kad aizbildnis līdz kārtējā gada 1. februārim ir iesniedzis Ludzas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizbildnības pārvaldību un bāriņtiesa ir izdevusi apliecinājumu tam, ka norēķins ir iesniegts.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa:

Vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts ģimenēm, kuru ikdienas aizgādībā uz pabalsta izmaksas brīdi ir 3 vai vairāk bērni 50,00 euro apmērā par katru bērnu. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa

Pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar Ludzas novada bāriņtiesas, Ciblas novada bāriņtiesas, Kārsavas novada bāriņtiesas, Zilupes novada bāriņtiesas lēmumu pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja tiek piešķirts 200,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona atrodas aizgādņa aprūpē un nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

Vienreizējs pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar Ludzas novada bāriņtiesas, Ciblas novada bāriņtiesas, Kārsavas novada bāriņtiesas, Zilupes novada bāriņtiesas lēmumu pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja tiek piešķirts 50,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

Pabalsts aizgādnim var tikt piešķirts tikai pēc tam, kad aizgādnis līdz kārtējā gada 1. februārim ir iesniedzis Ludzas novada bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību un bāriņtiesa ir izdevusi apliecinājumu tam, ka norēķins ir iesniegts. Aizgādnim, lai saņemtu pabalstu jāgriežas dienestā.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Dzīvokļa pabalsts īres maksai, apmaksājot 2/3 no īres maksas   personām (ģimenēm), kuras īrē sociālos dzīvokļus. Pabalsts tiek piešķirts ne retāk, kā vienu reizi trīs mēnešos pēc dzīvojamās mājas apsaimniekotāja iesniegtajiem finanšu aprēķiniem par īres maksas apmēru sociālajos dzīvokļos.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa:

Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kurai nav tiesību uz valsts noteikto apbedīšanas pabalstu vai tas ir mazāks par Ludzas novada pašvaldības noteikto pabalsta apmēru un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Apbedīšanas pabalsta apmērs noteikts atbilstoši minimālajiem apbedīšanas izdevumiem līdz 400 euro. Nepieciešams iesniegt izziņu no VSAA par apbedīšanas pabalsta apmēru.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa

Pabalstu veselības uzlabošanai var saņemt nestrādājošas pensijas vecuma personas vai personas, kurām noteikta invaliditāte, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 400,00. Pabalsta apmērs līdz EUR 100,00 gadā.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa

 1. Pabalsts EUR 200,00 apmērā tiek piešķirts kāzu jubilāriem, ja laulībā nodzīvoti 50 gadi un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā.
 2. Pabalsts EUR 250,00 euro apmērā tiek piešķirts, ja laulībā nodzīvoti 60 gadi un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa

Pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai (pases saņemšanai, dokumentu noformēšanai, veselības aprūpes pakalpojumiem u.c.) tiek piešķirts trūcīgām personām ņemot vērā konkrēto situāciju un tā apmērs ir līdz 50,00 euro gadā.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa:

Pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai braukšanai Ludzas novada teritorijā tiek piešķirts nestrādājošiem pensionāriem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 300,00 euro. Pabalsta apmērs līdz 30,00 euro gadā.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa

 1. Pabalstu piešķir bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Ja bērns pēc ārpusģimenes aprūpes turpina mācīties, neizmantotās garantijas tiek saglabātas visu mācību laiku, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Pabalsta apmēri:

 1. pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts vienu reizi 251,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības – 376,00 euro apmērā;
 2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 1065,00 euro, tiek izmaksāts vienu reizi vai par šo summu izsniegti sadzīves priekšmeti un mīkstais inventārs;
 3. pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā ir tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem. Pašvaldības pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai apmērs sastāda 125,00 euro, personai ar invaliditāti kopš bērnības – 188,00 euro.

Atbildīgais: Sociālais dienests

 1. Ikmēneša pabalsts bērnu uzturam tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Audžuģimenes noteikumi”.
 2. Pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķir 57 euro mēnesī par katru Ludzas novada pašvaldības audžuģimenē ievietoto bērnu. Pabalsts tiek piešķirts uz Bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē pamata. Audžuģimenei vienu reizi pusgadā jāiesniedz Ludzas novada bāriņtiesā pārskats par pabalsta izlietojumu. Gadījumā, ja pabalsts netiek izlietots pilnā apmērā, tas tiek ieskaitīts bērna kontā.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapa:

Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

 • Mājokļa pabalsts tiek piešķirts arī pilngadību sasniegušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kurš īrē pašvaldības dzīvokli/sociālo dzīvokli kā pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
 • Mājokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Dienestā iesniedz iesniegumu, līgumu par dzīvojamo telpu īri, apsaimniekošanu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu pakalpojumu līgumus.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas

Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām personām, vientuļiem pensionāriem, kuri paši nespēj nokļūt no ārstniecības iestādes, uz ilgstošas sociālās aprūpes iestādi, vai savu dzīvesvietu, ierobežotas funkcionalitātes un materiālo resursu dēļ, balstoties uz sociālā darbinieka veiktu situācijas izvērtēšanu.

Pabalstu samaksai par transportu piešķir guloša slimnieka transportēšanai no ārstniecības iestādes, uz ilgstošas sociālās aprūpes iestādi, vai personas dzīvesvietu.

Pabalsta apmērs ir atkarīgs no attāluma un nobraukto kilometru skaita, bet ne vairāk, kā 250,00 euro.

Pabalstu pārskaita pakalpojumu sniedzējam pēc piestādītā rēķina. Pabalsta pieprasītājs papildus 26.1. punktā noteiktajam, pēc nepieciešamības uzrāda – izrakstu no slimnīcas, ārsta norīkojumu uz slimnīcu u.c.

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas

Pabalstu piešķir ģimenēm, kurās ir bērni ar celiakiju (glutēna nepanesamību) līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ir vecāku apgādībā – 100 euro gadā katram bērnam.

Pabalstu piešķir uz 26.1. punktā noteiktā iesnieguma pamata, uzrādot dokumentu, kas apliecina, ka bērnam ir noteikta celiakija (glutēna nepanesamība). Par pilngadīgo bērnu līdz 24 gadu vecumam Sociālajā dienestā ir jāiesniedz izziņa no mācību iestādes, kurā mācās.