Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas spēkā stājās 2020.gada 23.jūnijā, pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām ir 43 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. Jaunās domes darbu uzsāka 2021.gada 1.jūlijā.

Ludzas novada teritorija saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, no 2021.gada 1.jūlija aptver arī Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadus.

Ludzas novadā ietilpst Kārsavas, Ludzas un Zilupes pilsēta, Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Goliševas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Līdumnieku, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Nirzas, Ņukšu, Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Salnavas, Zaļesjes un Zvirgzdenes pagasts.

Par novadu