Ludzas novads

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros ir izveidots Ludzas novads ar administratīvo centru Ludzā, un ar šādām administratīvajā teritorijā ietilpstošām teritoriālā iedalījuma vienībām:

 • Blontu pagasts,
 • Briģu pagasts,
 • Ciblas pagasts,
 • Cirmas pagasts,
 • Goliševas pagasts,
 • Isnaudas pagasts,
 • Istras pagasts,
 • Kārsavas pilsēta,
 • Lauderu pagasts,
 • Līdumnieku pagasts,
 • Ludzas pilsēta,
 • Malnavas pagasts,
 • Mežvidu pagasts,
 • Mērdzenes pagasts,
 • Nirzas pagasts,
 • Ņukšu pagasts,
 • Pasienes pagasts, 
 • Pildas pagasts,
 • Pureņu pagasts,
 • Pušmucovas pagasts,
 • Rundēnu pagasts,
 • Salnavas pagasts,
 • Zaļesjes pagasts,
 • Zilupes pilsēta,
 • Zvirgzdenes pagasts.

Ludzas novada pašvaldība

Ludzas novadā iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – dome.

Domi vada Domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs un divi vietnieki – Ināra Silicka un Oļegs Agafonovs. Pašvaldības izpilddirektors ir Sergejs Jakovļevs.

Ludzas novada pašvaldības domi veido 15 deputāti. Deputāti lēmumus pieņem sēdēs.

Domes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komitejas un komisijas.

Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības.

Saziņa ar Ludzas novada pašvaldību

Darba laiki

 • Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00).
 • Brīvdienas – sestdiena, svētdiena