Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Ludzas novada pašvaldība kopā ar Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām no 2021. gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Ludzas novadu. Šī likuma pārejas noteikumu 9. punkts nosaka, ka ir jāizstrādā jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un to izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktam vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija un  attīstības programma.

 Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, tāpēc, sadarbojoties Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām, tiek uzsākts darbs pie jaunizveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Ludzas novada attīstības programmas sagatavošanas. Ludzas novada dome 2020. gada 26. novembra domes sēdē pieņēma lēmumu par minēto dokumentu izstrādes Darba uzdevumiem, termiņiem, kā arī izstrādes vadības un darba grupas apstiprināšanu.

Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ludzas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi nodrošinās vadības un darba grupas, kurās tika iekļauti apvienojamo pašvaldību pārstāvji no Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu pašvaldībām.        

Par atbildīgo darbinieku Stratēģijas un Programmas izstrādei tika noteikta Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena.

Ludzas novada dome 2021. gada 28. oktobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 10, 22.§) “Par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2037. gadam un  Ludzas novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projektu nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021. –  2037. gadam (IAS) ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Ludzas novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. IAS ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. IAS projekta izstrāde tika uzsākta 2020. gada nogalē un turpinājās  pēc 2021. gada 1. jūlija, kad  ATR rezultātā apvienojās Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Ciblas novadi, izveidojot Ludzas novadu.

Ludzas novada attīstības programma 2021. – 2027. gadam ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.

Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 5. novembra līdz 2021. gada 6. decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

2021. gada 26. novembrī plkst. 10.00 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā. Pieslēgšanās saite:

Meeting ID:  https://zoom.us/j/91523054510?pwd=a09UaUdXZ1p2OVN4RTVvWVRkV0hsUT09

Passcode: 887408

Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Elektroniskā formātā ar Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2037. gadam projektu var iepazīties https://geolatvija.lv/geo/tapis#document, Ludzas novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projektu var iepazīties https://geolatvija.lv/geo/tapis#document un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā https://ludzasnovads.lv/pasvaldiba/planosanas_dokumenti/ .

Klātienē ar plānošanas dokumentiem var iepazīties darba laikā sekojošās vietās:

  • Blontu pagasta bibliotēkas lasītavā, „Domes nams”, Blontos, Blontu pag.,
  • Kārsavas pilsētas bibliotēkas lasītavā, Vienības ielā 49C, Kārsavā,
  • Ludzas pilsētas bibliotēkas lasītavā, Stacijas ielā 43, Ludzā,
  • Zilupes pilsētas bibliotēkas lasītavā, Tautas ielā 1, Zilupē.

Rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz š.g. 6.decembrim (ieskaitot) nosūtot pa pastu, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 vai ievietojot domes pastkastītē pie Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centriem (Ludzā, Raiņa ielā 16, Kārsavā, Vienības ielā 53, Zilupē, Raiņa ielā 13 un Blontos, Blontu pagastā), vai nosūtīt elektroniski pasts@ludzasnovads.lv  vai ilona.igovena@ludzasnovads.lv  Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Iesniegt priekšlikumu var izmantojot arī valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu ĢeoLatvija (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā).