Attēls

 

Vides pārraudzības valsts birojs 2024. gada 2. janvārī ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02-1/1/2024 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “IGN RES DEV1” ierosinātajai darbībai – vēja elektrostaciju parka "Jakuči" un ar to saistītās infrastruktūras būvniecībai Ludzas novada Blontu, Ciblas, Zvirgzdenes un Līdumnieku pagastos.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “IGN RES DEV1” (reģ. Nr. 40203389977, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039).

Šobrīd precīzs izbūvējamo vēja elektrostaciju skaits un novietojums nav noteikts, veicot izvietojuma iespēju analīzi, ir aplēsts, ka pētāmajā teritorijā būtu iespējams izvietot līdz 33 jaunākās paaudzes lielas jaudas vēja elektrostacijām. Vēja parka kopējā jauda varētu sasniegt 230 MW vai vairāk. Informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem pieejama iesniegumā Vides pārraudzības valsts birojam.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiks uzsākta 2024. gada 15. martā un noslēgsies 2024. gada 5. aprīlī. Klātienes sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 26. martā Ciblas Kultūras namā (adrese: Muižas iela 1, Cibla, Ciblas pagasts, Ludzas novads) plkst. 14.00.

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties klātienes sanāksmei, Jums būs iespēja noklausīties prezentācijas ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Ludzas novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā (Raiņa iela 16, Ludza), Blontu pagasta pārvaldē (“Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts), Ciblas pagasta pārvaldē (Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pagasts), Līdumnieku pagasta pārvaldē (“Zvārguļi”, Līdumnieki, Līdumnieku pagasts), Zvirgzdenes pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lvwww.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 5. aprīlim.

Saskaņā ar Ludzas novada domes 30.11.2021. lēmumu (protokols Nr. 11, 31.§ “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-.2024.gadam grozījumu redakcijas 2.0 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Ludzas novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija (2.0).

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022.gada 11. februāra līdz 2022. gada 4. martam.

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju iespējams iepazīties:

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 2. martā plkst. 14:00, Ludzas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 16, 3. stāva zālē. Sanāksme notiks “zaļajā” (epidemioloģiski drošajā) režīmā, veicot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju, lietojot sejas maskas un nodrošinot citu normatīvajos aktos noteikto epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

 • klātienē Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā) un jebkurā pagasta pārvaldē iestāžu darba laikā;
 • nosūtot pa pastu Ludzas novada pašvaldībai, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
 • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv
 • elektroniski portālā geolatvija.lv

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju par Ludzas novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma 2013 .-2024. gadam grozījumu 2.0 redakciju iespējams iegūt Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļā, Raiņa ielā 16, Ludzā, apmeklētāju pieņemšanas laikā (kontaktpersona Mārīte Romanovska, tālrunis 26869560, e-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv) vai sazinoties ar teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājas SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītāju Tāli Skuju, tālrunis +371 29792097, e-pasts: talis@rp.lv.

Ludzas novada dome 2021. gada 28. oktobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 10, 22.§) “Par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2037. gadam un  Ludzas novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projektu nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021. –  2037. gadam (IAS) ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Ludzas novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. IAS ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. IAS projekta izstrāde tika uzsākta 2020. gada nogalē un turpinājās  pēc 2021. gada 1. jūlija, kad  ATR rezultātā apvienojās Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Ciblas novadi, izveidojot Ludzas novadu.

Ludzas novada attīstības programma 2021. – 2027. gadam ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.

Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 5. novembra līdz 2021. gada 6. decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

2021. gada 26. novembrī plkst. 10.00 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā. Pieslēgšanās saite:

Meeting ID:  https://zoom.us/j/91523054510?pwd=a09UaUdXZ1p2OVN4RTVvWVRkV0hsUT09

Passcode: 887408

Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Elektroniskā formātā ar Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2037. gadam projektu var iepazīties https://geolatvija.lv/geo/tapis#document, Ludzas novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projektu var iepazīties https://geolatvija.lv/geo/tapis#document un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā https://ludzasnovads.lv/pasvaldiba/planosanas_dokumenti/ +.

Klātienē ar plānošanas dokumentiem var iepazīties darba laikā sekojošās vietās:

 • Blontu pagasta bibliotēkas lasītavā, „Domes nams”, Blontos, Blontu pag.,
 • Kārsavas pilsētas bibliotēkas lasītavā, Vienības ielā 49C, Kārsavā,
 • Ludzas pilsētas bibliotēkas lasītavā, Stacijas ielā 43, Ludzā,
 • Zilupes pilsētas bibliotēkas lasītavā, Tautas ielā 1, Zilupē.

Rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz š.g. 6.decembrim (ieskaitot) nosūtot pa pastu, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 vai ievietojot domes pastkastītē pie Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centriem (Ludzā, Raiņa ielā 16, Kārsavā, Vienības ielā 53, Zilupē, Raiņa ielā 13 un Blontos, Blontu pagastā), vai nosūtīt elektroniski pasts@ludzasnovads.lv  vai ilona.igovena@ludzasnovads.lv  Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Iesniegt priekšlikumu var izmantojot arī valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu ĢeoLatvija (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā).

Pulikācija: Paziņojums par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu 1. redakcijas publisko apspriešanu

Ludzas novada pašvaldības dome 2020.gada 26.martā pieņēma lēmumu (protokols Nr.6, 44§) “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 17. jūnija līdz 2020. gada 15. jūlijam
Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 9. jūlijā plkst. 14:00 Ludzas novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 16, Ludzā, 3.stāva lielajā zālē

Ar Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju publiskās apspriešanas laikā iespējas iepazīties:

 1. izdruku veidā Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā);
 2. elektroniskā veidā – Ludzas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.ludza.lv un Ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_5429

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

 1. klātienē Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā) un jebkurā pagasta pārvaldē iestāžu darba laikā;
 2. nosūtot pa pastu Ludzas novada pašvaldībai, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
 3. nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: dome@ludza.lv

Papildus informācija:

 1. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns, tālr.+371 65707496, e-pasts: aivars.meiksans@ludza.lv
 2. teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, kontaktpersona Tālis Skuja, tālr. +371 2979297, e-pasts talis@rp.lv

Atbilstoši Ludzas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumam Nr.22. 11.§, tiek organizēta Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta publiskā apspriešana.

Ludzas novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.

Ar Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta materiāliem laika posmā no š.g. 8.janvāra līdz š.g. 6.februārim var iepazīties:

 Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Ludzas novada attīstības programmas projektu iespējams iesniegt līdz 2018.gada 6.februārim:

 • Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa iela 16, Ludzā, 312. kabinetā;
 • sūtot pa pastu uz adresi: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701;
 • elektroniski – uz e-pasta adresi: dome@ludza.lv vai igovena@ludza.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

Ludzas novada attīstības programmas projekta publiskās apspriedes sanāksme notiks 2018.gada 24.janvārī plkst. 15:00 Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, lielajā zālē.

Kontaktpersona: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena, tālrunis +371 65707134, e-pasts: ilona.igovena@ludza.lv.