Saturs tiek gatavots

Domes sēžu lēmumi, protokoli un audio ieraksti 

Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes saistošiem noteikumiem Nr. 1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums”, Ludzas novada domes kārtējās sēdes ne retāk kā reizi mēnesī sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot sēdes darba kārtību. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iepriekš ir izskatīts finanšu komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, teiritoriālā un attīstības komitejas sēdēs vai kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes. Pašvaldības iedzīvotāji un citas personas, kuras ir klāt domes sēdē, nav tiesīgas piedalīties debatēs vai traucēt sēdes gaitu.

Pamatojoties uz likumā "Pašvaldību likums" noteikto, ar 2023.gada 1. janvāri Ludzas novada novada iedzīvotāji var vērot pašvaldības domes sēdes tiešsaistē pašvaldības oficiālajā tīmkļvietnē. Domes sēdes ir atklātas, bet, ievērojot šā likuma 27.panta ceturtajā daļā noteikto, komitejas sēdi vai tās daļu var pasludināt par slēgtu.

Līdz 2021. gada 1. jūlijam pieņemtie lēmumi

Bijušo Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu domes sēžu lēmumu un audio ierakstu arhīvi pieejami, rakstot sabiedrisko attiecību speciālistei Antrai Barkānei uz e-pastu antra.barkane@ludzasnovads.lv