Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Ludzas novada pašvaldība ir izveidojusi komisijas. Zemāk uzskaitītas ar saistošajos noteikumos Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums” apstiprinātās komisijas.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Skruļs – Pilsoniskās sabiedrības pārstāvis
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – atbildīgais sekretārs: Ilona Seņkova – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte
 • Komisijas locekļi:  
  • Aleksandrs Narnickis – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vides inženieris
  • Raitis Osipovs – Ludzas novada bāriņtiesas locekļa palīgs, vecākais lietvedis
  • Arturs Isakovičs – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas inženierkomunikāciju piesaistes galvenais specialists
  • Inese Žuka – Ludzas novada Sociālā dienesta juriskonsulte
  • Sarmīte Leščinska – Ludzas novada Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķis

Administratīvās komisijas nolikums

 • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Mekšs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
 • Komisijas locekļi:
  • Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece
  • Kristīne Nikolajeva – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja
 • Komisijas loceklis – sekretārs: Violeta Kairova – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte

Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums

 • Komisijas priekšsēdētājs:Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece
 • Komisijas locekļi:
  • Ineta Miklucāne – Ludzas novada Sporta skolas sporta metodiķe
  • Andrejs Narnickis – Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā
  • Līga Mežule – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
 • Komisijas sekretārs (bez balss tiesībām): Anita Puncule – Ludzas novada Sporta skolas direktora vietniece pieaugušo sportā
 • Komisijas priekšsēdētājs: Mārīte Romanovska – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja 
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Renāte Mikaskina - Ludzas novada pašvaldības domes deputāte
 • Komisijas locekļi:
  • Anatolijs Trizna – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
  • Anna Orinska – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste
  • Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
  • Ludmila Krišāne – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste
 • Komisijas locekle – sekretāre: Sniedze Irbe – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte

Darījumu ar lauksaimniecības zemēm tiesiskuma izvērtēšanas komisijas nolikums

 • Komisijas priekšsēdētājs: Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Modris Karpovs – Ludzas novada domes deputāts
 • Komisijas locekļi: 
  • Kristīne Nikolajeva – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja
  • Anna Orinska – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste
 • Komisijas locekle-sekretāre: Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste
 • Komisijas priekšsēdētājs: Mārīte Romanovska – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Katrīna Skrebinska –  Ludzas novada Sociālā dienesta Ludzas teritoriālās nodaļas vadītāja
 • Komisijas locekļi:
  • Sniedze Irbe – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte
  • Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste
 • Komisijas locekle – sekretāre: Inese Nagle – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas speciāliste mājokļu jautājumos

Dzīvokļu komisijas nolikums

 • Komisijas priekšsēdētājs: Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks-sekretārs: Irēna Uzuļeņa – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede
 • Komisijas locekļi:
  • Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
  • Renāte Mikaskina – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte
  • Sarmīte Gutāne – Ludzas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja

Ētikas komisijas nolikums

 • Komisijas priekšsēdētājs:Kristīne Nikolajeva – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – sekretārs: Nadežda Tarasova – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste
 • Komisijas locekļi:
  • Anastasija Ņukša – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenais ekonomiste
  • Mareks Gabrišs – Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas tehniskais projektu vadītājs
  • Viola Andruščenko – Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vecākā projektu vadītāja
 • Komisijas loceklis-sekretārs:
  • Sniedze Irbe – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte
  • Irina Aļošina – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste
  • Jeļena Kigitoviča – Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas juriskonsulte

Iepirkumu komisijas nolikums

 • Komisijas priekšsēdētāja: Sarmīte Leščinska – Ludzas novada Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķe
 • Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Inese Romanova – Ludzas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
 • Komisijas loceklis:
  • Natālija Losāne – Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra direktores vietniece

Interešu izglītības programmu licencēšanas un neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas komisijas nolikums

 • Komisijas priekšsēdētājs: Arturs Isakovičs – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andris Ļubka – Ludzas novada domes deputāts
 • Komisijas locekļi:
  • Igors Žurzdins – Austrumlatgales virsmežniecības Ludzas nodaļas vecākais mežzinis
  • Kārlis Skrastiņš – pilnvarotais pārstāvis no meža īpašnieku biedrības
  • Edgars Čubars – Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs
 • Komisijas sekretāre: Ināra Vonda – Ludzas novada pašvaldības administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre

Medību koordinācijas komisijas nolikums

Ludzas novada medību koordinācijas komisijas sēžu protokoli 

 • Komisijas priekšsēdētājs: Mārīte Romanovska – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ilona Igovena – Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
 • Komisijas locekļi:
  • Anatolijs Trizna – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
  • Anna Orinska – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste
  • Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
  • Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste
 • Komisijas locekle – sekretāre: Ilona Seņkova –  Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte

Nekustamo īpašumu komisijas nolikums 

 • Komisijas priekšsēdētājs: Ilona Igovena - Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ilona Mekša - Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece;
 • Komisijas locekļi:
  • Eleonora Obrumāne - Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
  • Renāte Mikaskina -  Ludzas novada Kultūras centra vadītāja;
  • Viola  Andruščenko - Ludzas novada attīstības un plānošanas nodaļas vecākā projektu vadītāja;
  • Jeļena Kigitoviča - Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas juriskonsulte;
 • Komisijas locekle – sekretāre: Laima Poikāne - Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.
 • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Mekšs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece
 • Komisijas locekļi:
  • Oļegs Agafonovs - Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2.vietnieks
  • Zinaīda Buliga - Ludzas 2.vidusskolas direktore
  • Lolita Greitāne – Ludzas Mūzikas pamatskolas direktore
  • Jevgēnija Kušča – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte
 • Komisijas sekretārs (bez balss tiesībām): Ināra Vonda – Ludzas novada pašvaldības administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre
 • Komisijas priekšsēdētājs: Mārīte Romanovska - Ludzas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Anastasija Ņukša – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenais ekonomists
 • Komisijas locekļi:
  • Sniedze Irbe – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte
  • Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
  • Inese Nagle – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas speciāliste mājokļu jautājumos
  • Anatolijs Trizna – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
 • Komisijas loceklis-sekretārs: Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas nolikums

 • Komisijas priekšsēdētājs: Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aleksejs Enikovs – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākais grāmatvedis
 • Komisijas locekļi:
  • Anatolijs Trizna – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
  • Anna Orinska – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
  • Mārīte Romanovska – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja
 • Komisijas sekretāre bez balss tiesībām: Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas nolikums

 • Komisijas priekšsēdētājs: Mārīte Romanovska – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Renāte Mikaskina - Ludzas novada pašvaldības domes deputāte
 • Komisijas locekļi:
  • Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists
  • Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste
 • Komisijas locekle-sekretāre: Anastasija Ņukša – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste

Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums

 • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājs
 • Komisijas locekļi:
  • Ilona Igovena – Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
  • Jevgenija Kušča – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte
  • Juris Atstupens – SIA “Ludzas medicīnas centrs” valdes loceklis
  • Violeta Kairova – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte
 • Komisijas priekšsēdētāja: Inese Romanova – Ludzas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
 • Komisijas locekļi:
  • Sarmīte Upīte – Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” logopēde
  • Jekaterina Fjodorova – Ludzas novada Izglītības pārvaldes izglītības psiholoģe
  • Svetlana Stukāne – Ludzas novada Izglītības pārvaldes speciālā pedagoģe
  • Tatjana Jakubova – SIA “Rēzeknes slimnīca” bērnu psihiatre
 • Komisijas lietvede (bez balss tiesībām): Lūcija Duncāne – Ludzas novada Izglītības pārvaldes lietvede

Pedagoģiski medicīniskā komisijas nolikums

 • Ināra Anča - Ludzas novada Bāriņtiesas locekle
 • Ineta Ludborža - Ludzas novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem
  • Dina Lele (prombūtnes laikā aizvieto I. Ludboržu), Ludzas novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem
 • Sarmīte Leščinska - Ludzas novada Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķis
 • Liene Evija Auzāne - Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Prevencijas grupas inspektore
 • Aija Ziediņa - Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ludzas nodaļas vecākā probācijas speciāliste
  • Margarita Anča -  (prombūtnes laikā aizvieto A. Ziediņu), Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ludzas nodaļas vadošā probācijas speciāliste - nodaļas vadītāja

Starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums

 • Komisijas priekšsēdētājs: Ilona Igovena – Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Mārīte Romanovska – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja
 • Komisijas locekļi:
  • Sniedze Irbe – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte
  • Līga Mežule – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
 • Komisijas loceklis – sekretārs: Laima Poikāne - Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas nolikums

 • Komisijas priekšsēdētājs: Iveta Gajevska
 • Komisijas sekretārs: Nadežda Tarasova
 • Komisijas locekļi:
  • Inta Senkāne
  • Arnis Poikāns
  • Saule Jakušenoka
  • Aija Paršova
  • Sintija Timule
 • Komisijas priekšsēdētājs: Aleksands NarnickisLudzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vides inženieris
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Eduards SeņkovsLudzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vides inženieris
 • Komisijas locekļi:
  • Mareks GabrišsLudzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas tehniskais projektu vadītājs
  • Arturs Isakovičs – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas inženierkomunikāciju piesaistes speciālists
  • Lidija Bule-MutuleLudzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede
 • Komisijas loceklesekretāre: Ilona SeņkovaLudzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte

Zvejas licencēšanas komisijas nolikums