Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Ludzas novada pašvaldība ir izveidojusi komisijas. Zemāk uzskaitītas ar saistošajos noteikumos Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums” apstiprinātās komisijas.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Skruļs – Kārsavas novada pašvaldības vides pārvaldības speciālists;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – atbildīgais sekretārs: Ilona Seņkova – Juridiskās nodaļas juriskonsulte;
 • Komisijas locekļi:  
  • Aleksandrs Narnickis –Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vides inženieris;
  • Raitis Osipovs – Ludzas novada bāriņtiesas locekļa palīgs, vecākais lietvedis;
  • Arturs Isakovičs – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas inženierkomunikāciju piesaistes  galvenais specialists;
  • Inese Žuka – Ludzas novada Sociālā dienesta juriskonsulte;
  • Sarmīte Leščinska – Ciblas vidusskolas direktore.
 • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Mekšs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
 • Komisijas locekļi:
  • Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;
  • Kristīne Nikolajeva – Juridiskās nodaļas vadītāja.
 • Komisijas loceklis – sekretārs: Violeta Kairova – Juridiskās nodaļas juriskonsulte.
 • Komisijas priekšsēdētājs:Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;
 • Komisijas locekļi:
  • Ineta Miklucāne – Ludzas novada Sporta skolas sporta metodiķis;
  • Andrejs Narnickis – Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā;
  • Līga Mežule – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja.
 • Komisijas sekretārs (bez balss tiesībām): Anita Puncule – Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā. 
 • Komisijas priekšsēdētājs: Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Valdis Maslovskis – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks;
 • Komisijas locekļi:
  • Anatolijs Trizna – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
  • Anna Orinska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste;
  • Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
  • Ludmila Krišāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste.
 • Komisijas locekle – sekretāre: Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsulte.
 • Komisijas priekšsēdētājs: Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Modris Karpovs – Ludzas novada domes deputāts;
 • Komisijas locekļi: 
  • Kristīne Nikolajeva – Juridiskās nodaļas vadītāja;
  • Anna Orinska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste.
 • Komisijas locekle-sekretāre: Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste.
 • Komisijas priekšsēdētājs: Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Katrīna Skrebinska –  Ludzas novada Sociālā dienesta Ludzas teritoriālās nodaļas vadītāja;
 • Komisijas locekļi:
  • Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsults
  • Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste.
 • Komisijas locekle – sekretāre: Inese Nagle – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas speciālists mājokļu jautājumos.
 • Komisijas priekšsēdētājs: Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks-sekretārs: Irēna Uzuļeņa – Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede;
 • Komisijas locekļi:
  • Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
  • Renāte Mikaskina – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
  • Sarmīte Gutāne – Izglītības pārvaldes vadītāja.
 • Komisijas priekšsēdētājs:Kristīne Nikolajeva – Juridiskās nodaļas vadītāja;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – sekretārs: Nadežda Tarasova – Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste;
 • Komisijas locekļi:
  • Anastasija Ņukša – Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenais ekonomists;
  • Valērijs Laganovskis – Ludzas novada pašvaldības būvvaldes vadītājs;
  • Viola Andruščenko – Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā projektu vadītāja.
 • Komisijas loceklis-sekretārs:
  • Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsulte;
  • Irina Aļošina – Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste;
  • Jeļena Kigitoviča – Attīstības un plānošanas nodaļas juriskonsults.
 • Komisijas priekšsēdētāja: Sarmīte Leščinska – Ludzas novada Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķe; 
 • Komisijas locekļi:
  • Eleonora Obrumāne – Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra direktore;
  • Inese Romanova – Ludzas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece.
 • Komisijas priekšsēdētāja: Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;
 • Komisijas locekļi:
  • Andrejs Narnickis – Ludzas novada Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā;
  • Sandra Vorkale – J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore;
  • Līga Mežule – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
  • Dace Tihovska – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte.     
 • Komisijas loceklis – sekretārs: Karīna Demko-Seņkāne – Ludzas pilsētas kultūras nama kultūras metodiķis.
 • Komisijas priekšsēdētājs: Arturs Isakovičs – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andris Ļubka – Ludzas novada domes deputāts;
 • Komisijas locekļi:
  • Igors Žurzdins – Austrumlatgales virsmežniecības Ludzas nodaļas vecākais mežzinis;
  • Kārlis Skrastiņš – pilnvarotais pārstāvis no meža īpašnieku biedrības;      
  • Edgars Čubars – Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs.
 • Komisijas sekretāre: Ināra Vonda – Administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre.

Ludzas novada medību koordinācijas komisijas sēžu protokoli 

 • Komisijas priekšsēdētājs: Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ilona Igovena – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
 • Komisijas locekļi:
  • Anatolijs Trizna – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
  • Anna Orinska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciāliste;
  • Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
  • Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste.
 • Komisijas locekle – sekretāre: Sniedze Irbe –  Juridiskās nodaļas juriskonsulte.
 • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Mekšs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;
 • Komisijas locekļi:
  • Oļegs Agafonovs - Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2.vietnieks;
  • Zinaīda Buliga - Ludzas 2.vidusskolas direktore;
  • Lolita Greitāne – Ludzas Mūzikas pamatskolas direktore;
  • Jevgēnija Kušča – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte.
 • Komisijas sekretārs (bez balss tiesībām): Ināra Vonda – Administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre.
 • Komisijas priekšsēdētājs: Valdis Maslovskis – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks- sekretārs: Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste;
 • Komisijas locekļi:
  • Anastasija Ņukša – Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenais ekonomists;
  • Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsulte;
  • Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
  • Inese Nagle – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas speciālists mājokļu jautājumos;
  • Anatolijs Trizna – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists.
 • Komisijas priekšsēdētājs: Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aleksejs Enikovs – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākais grāmatvedis;
 • Komisijas locekļi:
  • Anatolijs Trizna – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
  • Anna Orinska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
  • Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja.
 • Komisijas sekretāre bez balss tiesībām: Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste.
 • Komisijas priekšsēdētājs: Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Valdis Maslovskis – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieks;
 • Komisijas locekļi:
  • Vilhelms Kušners – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas zemes lietu speciālists;
  • Aina Poikāne – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste.
 • Komisijas locekle-sekretāre: Anastasija Ņukša – Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā ekonomiste.
 • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājs;
 • Komisijas locekļi:
  • Ilona Igovena – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
  • Jevgenija Kušča – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
  • Juris Atstupens – SIA “Ludzas medicīnas centrs” valdes loceklis;
  • Violeta Kairova – Juridiskās nodaļas juriskonsulte.
 • Komisijas priekšsēdētāja: Inese Romanova – Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece;
 • Komisijas locekļi:
  • Sarmīte Upīte – Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” logopēde;
  • Jekaterina Fjodorova – Ludzas novada Izglītības pārvaldes izglītības psiholoģe;
  • Svetlana Stukāne – Ludzas novada Izglītības pārvaldes speciālā pedagoģe;
  • Tatjana Jakubova – SIA “Rēzeknes slimnīca” bērnu psihiatre.
 • Komisijas lietvede (bez balss tiesībām): Lūcija Duncāne – Ludzas novada Izglītības pārvaldes lietvede.
 • Ināra Anča –  Ludzas novada Bāriņtiesas locekle;
 • Ineta Ludborža – Ludzas novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem;
 • Vaira Šicāne – Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja;
 • Valērija Ņikitina – Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektore;
 • Skaidrīte Jemeļjanova – Valsts probācijas dienesta vadošā probācijas speciāliste -nodaļas vadītāja.
 • Komisijas priekšsēdētājs: Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ilona Igovena – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
 • Komisijas locekļi:
  • Mārīte Romanovska – Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;
  • Sniedze Irbe – Juridiskās nodaļas juriskonsults;
  • Līga Mežule – Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja.
 • Komisijas loceklis – sekretārs: Jānis Romancāns – Ludzas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības koordinators.
 • Komisijas priekšsēdētājs: Iveta Gajevska.
 • Komisijas sekretārs: Nadežda Tarasova.
 • Komisijas locekļi:
  • Inta Senkāne;
  • Arnis Poikāns;
  • Saule Jakušenoka;
  • Aija Paršova;
  • Sintija Timule.