Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros ir izveidots Ludzas novads ar administratīvo centru Ludzā, un ar šādām administratīvajā teritorijā ietilpstošām teritoriālā iedalījuma vienībām: Blontu pagasts, Briģu pagasts, Ciblas pagasts, Cirmas pagasts, Goliševas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Kārsavas pilsēta, Lauderu pagasts, Līdumnieku pagasts, Ludzas pilsēta, Malnavas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pasienes pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Pušmucovas pagasts, Rundēnu pagasts, Salnavas pagasts, Zaļesjes pagasts, Zilupes pilsēta, Zvirgzdenes pagasts.

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta Ludzas novada dome, kas sastāv no 15 deputātiem. Ludzas novada domes priekšsēdētājs ir Edgars Mekšs, domes priekšsēdētāja 1.vietniece Ināra Silicka un domes priekšsēdētāja 2.vietnieks Oļegs Agafonovs.