Tiesības saņemt pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pieprasot pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un dokumentus, saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības Saisošo noteikumu Nr.19 “Par Ludzas novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” noteikto kārtību.

Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

 • sociālā darba pakalpojums;
 • aprūpe mājās;
 • asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti;
 • asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti;
 • aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti;
 • īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
 • īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
 • ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
 • ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
 • psihologa pakalpojumi;
 • psihoterapeita pakalpojumi;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām ar atkarības problēmām;
 • dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
 • specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti;
 • sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
 • sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām pilngadīgām personām;
 • sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām pilngadīgām personām;
 • atbalsta un izglītojošās grupas;
 • ģimenes asistenta pakalpojums;
 • transporta pakalpojums;
 • higiēnas pakalpojums.