Apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli un maksas pakalpojumus ir iespējams:

  • Kādā no Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000017453, banku kontiem:
    • LV09PARX0002240270024, AS “CITADELE BANKA”, kods PARXLV22;
    • LV19UNLA0050023162654, AS “SEB BANKA”, kods UNLALV2X;
    • LV17HABA0551022164211, AS “SWEDBANK”, kods HABALV22.
  • veikalu tīklā “Maxima”;
  • VAS „Latvijas pasts” nodaļās visā Latvijā.

Veicot maksājumus bankās vai internetbankā, nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma mērķī precīzi jānorāda maksāšanas paziņojuma numurs vai nodokļa maksātāja personīgā konta numuri par zemi un par ēkām, par kuru tiek veikts maksājums. Gadījumā, ja nodokļa samaksa tiek veikta par citu personu, obligāti jānorāda tās personas vārdu, uzvārdu vai īpašuma adresi un kadastra numuru.

Veicot maksas pakalpojumu apmaksu bankās vai internetbankās, rēķinā precīzi jānorāda maksas pakalpojuma rēķina numurs. Gadījumā, ja rēķina samaksa tiek veikta par citu personu, obligāti jānorāda tās personas vārdu, uzvārdu un rēķina numuru.

Veicot nekustamā īpašuma nodokļa vai maksas pakalpojumu rēķinu samaksu veikalu tīklā “Maxima” un VAS „Latvijas pasts” nodaļās visā Latvijā, kasierim jāuzrāda maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli vai maksas pakalpojuma rēķins.


Nekustamā īpašuma nodokli iespējams apmaksāt arī Ludzas novada pagastu pārvalžu kasēs un Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Ludzā, Kārsavā, Zilupē vai Blontos darbdienās darba laikā.

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1.6 daļu: Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15.februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Ar dokumentiem var iepazīties Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā, 213.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā. Tālrunis informācijai +371 65707408


2024.gads

2023.gads

2022.gads

2021.gads

2020.gads

2019.gads

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”, 9.1panta 3.daļa nosaka, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā.

Ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā, 213.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā. Tālrunis informācijai +371 65707408.


2020.gads