Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3/2024 "Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu nevalstiskajām organizācijām un reliģiskajām organizācijām", kas nosaka kārtību, kādā Ludzas novada pašvaldībā piešķir un izmaksā līdzfinansējumu līdzekļus biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām projektu realizācijai un publisku pasākumu organizēšanai.

Līdzfinansējumu piešķir biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kuras organizē sabiedriskas nozīmes pasākumus vai realizē projektus, kuru aktivitātes tiks organizētas Ludzas novadā un plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu, labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru, pilnveido biedrību un nodibinājumu materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru vai tiek sakārtotas publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai. Līdzfinansējuma piešķiršanas procesā nav pieļaujama dubultā finansējuma saņemšana.

 • piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;
 • īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
 • veicina jauniešu iniciatīvas;
 • īsteno veselības veicināšanas aktivitātes;
 • īsteno ģimenes atbalsta programmas;
 • īsteno senioru brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu;
 • sniedz atbalstu, īsteno pasākumus atkarību mazināšanai;
 • īsteno Ludzas novada tēla atpazīstamību, popularizēšanu;
 • iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi;
 • veicina integrācijas un reemigrācijas procesus Ludzas novada pašvaldībā;
 • uztur, atjauno, saglabā Ludzas novadā esošus kultūras un vēstures pieminekļus, sakrālās būves;
 • labiekārto un uzlabo publisko vidi un infrastruktūru;
 • atjauno un paplašina līdzfinansējuma pretendenta materiāltehnisko bāzi;
 • labiekārto publiskas vietas, atpūtas zonas u.tml.;
 • veicina sadarbību starp nevalstiskām organizācijām un pašvaldību.
 • nekustamā īpašuma iegādei vai būvniecībai, kas nav saistīti ar fondu finansētiem projektiem, un ar īpašumtiesību kārtošanu saistītiem izdevumiem;
 • pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
 • ēdināšanas izdevumiem, izņemot gadījumus, kad:
  • galvenā līdzfinansētā aktivitāte ir saistīta ar ēdiena pagatavošanu un produktu iegādi šādas aktivitātes realizēšanai (piemēram, ēdiena gatavošanas radošās darbnīcas);
  • ēdināšanas izdevumi (bet ne vairāk kā EUR 100,00 apmērā) ir nepieciešami pasākumos, kur aktivitātes ilgums pārsniedz 5 stundas vai aktivitātes ietvaros tiek uzaicināts vieslektors/ viesmākslinieks;
 • aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu;
 • pretendentiem, kuri pieteikumā nav paredzējuši atbalsta pretendenta ieguldījumu vai līdzfinansējumu (ja attiecināms);
 • darba algas un ar to saistīto nodokļu maksājumiem;
 • grāmatvedības pakalpojumiem;
 • politiskiem vai militāriem pasākumiem;
 • projektiem un aktivitātēm, kas ir vērsti uz privātām aktivitātēm un nav publiski pieejami Ludzas novada pašvaldības iedzīvotājiem;
 • ja aktivitātes netiks realizētas Ludzas novada administratīvajā teritorijā;
 • ja aktivitāte ir vērsta uz privātīpašuma sakārtošanu/ labiekārtošanu;
 • ja pretendents ir reģistrēts mazāk kā 6 mēnešus pirms līdzfinansējuma pieprasījuma iesniegšanas;
 • ja pretendentam ir konstatēti nodokļu parādi nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parāds, kas pārsniedz 150 euro;
 • ja pretendents nav savlaicīgi iesniedzis atskaiti par kādu pašvaldības iepriekšējā budžeta gadā piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu;
 • pretendents pašvaldībai sniedzis nepatiesas ziņas līdzfinansējuma piesaistei.

  Pieteikumu par finanšu pieprasījumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

  Biedrības, nodibinājuma vai reliģiskas organizācijas pieteikums par līdzfinansējuma pieprasījumu sastāv no:

  • iesnieguma līdzfinansējuma pieprasījumam (iesnieguma veidlapas);
  • pielikumiem – informācijas, ko iesniedzējs uzskata par būtisku pievienot saistībā ar pieteikumu. Pielikumos biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai jāpievieno reģistrācijas apliecības (ja tāda ir papīra formā) kopija, jānorāda PVN atgūšanas iespējas; projekta īstenotāju CV, apliecinājums par līdzfinansējumu, sadarbības līgumu kopijas (ja ir plānoti sadarbības partneri. Noslēgtie līgumi vai pieņemtie lēmumi par fonda/programmas/rīcības piešķirto finansējumu, plānoto budžetu) un cita informācija, kuru pretendents uzskata par būtisku saistībā ar projekta realizāciju.

  Pieteikumu finansējuma piešķiršanai, noformētu latviešu valodā uz A-4 formāta lapām jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībā:

  • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pastu
  • nosūtot ierakstītā sūtījumā Ludzas novada pašvaldībai uz pasta adresi
   • Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
  • klātienē iesniedzot Ludzas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
   • Ludzas pilsētas VPVKAC, Raiņa ielā 16, Ludzā, 1. stāvā

  Līdzfinansētās darbības aktivitātēm jānodrošina pasākuma (aktivitātes) publicitāte. Pretendents līdzfinansējuma saņemšanas gadījumā apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms plānotā pasākuma iesūtīt uz pašvaldības e-pasta adresi komunikacija@ludzasnovads.lv informāciju par plānotā pasākuma norises datumu, laiku un vietu. 

  Pasākuma (aktivitātes) publicitātes:

  Ilustratīvs attēls