Saskaņā ar likumu “Pašvaldības likums” un saistošajiem noteikumiem Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums” Ludzas novada dome no pašvaldības deputātiem ir ievēlējusi trīs pastāvīgās komitejas piecu locekļu sastāvā:

 • Komitejas priekšsēdētājs: Edgars Mekšs – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Komitejas locekļi:
  • Juris Atstupens – Ludzas novada pašvaldības domes deputāts;
  • Eleonora Obrumāne – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
  • Lolita Greitāne – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
  • Andris Ļubka – Ludzas novada pašvaldības domes deputāts.
 • Komitejas priekšsēdētājs: Ināra Silicka – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece;
 • Komitejas locekļi:
  • Jevgenija Kušča – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
  • Renāte Mikaskina – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte;
  • Viesturs Rancāns – Ludzas novada pašvaldības domes deputāts;
  • Dace Tihovska – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte.
 • Komitejas priekšsēdētājs: Valdis Maslovskis – Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3. vietnieks
 • Komitejas locekļi:
  • Oļegs Agafonovs – Ludzas novada pašvaldības domes deputāts;
  • Modris Karpovs – Ludzas novada pašvaldības domes deputāts;
  • Aivars Meikšāns – Ludzas novada pašvaldības domes deputāts;
  • Inta Rancāne – Ludzas novada pašvaldības domes deputāte.

Pamatojoties uz likumā “Pašvaldību likums” noteikto, ar 2023.gada 1. janvāri komiteju sēžu protokoli, audioieraksti vai audiovizuālie ieraksti ir publiski pieejami, ievērojot likumā noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus. Komitejas sēdes ir atklātas, bet, ievērojot šā likuma 41.panta pirmajā daļā noteikto, komitejas sēdi vai tās daļu var pasludināt par slēgtu