Kontakti

karsava.dc [at] ludzasnovads.lv

Atrašanās vieta

Teātra iela 10, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717

Darbinieki

Inese Kačalova

Vadītājs
inese.kacalova [at] ludzasnovads.lv

Lana Ostrovska

Sociālais darbinieks
lana.ostrovska [at] ludzasnovads.lv

Andris Jurāns

Psihologs
andris.jurans [at] ludzasnovads.lv

Ludzas novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas Ludzas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām, kurām noteikta I un II  invaliditātes grupa, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra darbības mērķi

 • Nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
 • Nodrošināt sociālās aprūpes un rehabilitācijās pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību un brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
 • Mazināt slimības /invaliditātes/bezdarba/atkarību u.tml. faktoru izraisītās sociālās sekas Klientu dzīvē, radīt Klientiem iespēju attīstīt pašaprūpes prasmes, palielināt pašnoteikšanās iespējas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, veicināt personu komunikācijas spējas un iekļaušanos sabiedrībā.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs sniedz šādus pakalpojumus

 • Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
  (uzraudzība un individuālais atbalsts; palīdzība pašaprūpē (atbilstoši nepieciešamībai); atbalsts sociālo problēmu risināšanā; radošās nodarbības; kognitīvo spēju uzturēšana vai attīstīšana; speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai un iespējām; patstāvīgās funkcionēšanas spēju un citu prasmju veidošana un attīstīšana; brīvā laika pasākumi (pastaigas svaigā gaisā u.c.)
 • Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
  (uzraudzība un individuālais atbalsts; palīdzība pašaprūpē (atbilstoši nepieciešamībai); atbalsts sociālo problēmu risināšanā; radošās nodarbības; fiziskās aktivitātes kognitīvo spēju uzturēšana vai attīstīšana; speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai un iespējām; patstāvīgās funkcionēšanas spēju un citu prasmju veidošana un attīstīšana)
 • Specializētās darbnīcas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
  (klienta nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšana; darba iemaņu apguve; klientu informēšanas un izglītošanas pasākumi atbilstoši nepieciešamībai)
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti
  (vingrošana; psihologa konsultācijas-smilšu terapija; multisensorā terapija; izglītojošas atbalsta grupas bērniem, viņu vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm; radošās darbnīcas; palīdzība pašaprūpē(atbilstoši nepieciešamībai); informatīvi izglītojošie pasākumi vecākiem, bērnu likumiskajiem pārstāvjiem)
Attēls

Pakalpojumu saņēmēji projekta ,,Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr.9.2.2.1./15/I/005, ietvaros izvērtētās personas:

 • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar invaliditāti;
 • bērni ar funkcionāliem traucējumiem.

Lai saņemtu Centra Pakalpojumus, persona vai viņa likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā šādus dokumentus:

 • personas vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegumu (turpmāk – iesniegums);
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību invaliditāti apliecinošā dokumenta kopiju.
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem.
 • citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu, izbeigšanu.