Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  ESF
  Ar mērķi palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ludzas novada pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, Izglītības iestādēm …
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.08.2023.
  LAD
  Bibliotēkas ir nacionālā un pasaules kultūras mantojuma glabātājas un pārvaldītājas. Tieši bibliotēkas ir vieta, kur ikvienam ir brīva pieeja informācijai, zināšanām un kultūras vērtībām. Saskaņā ar LR Bibliotēku likuma 15. pantu ikvienas bibliotēkas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Šī sadaļa ir uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Projekta nosaukums: Joint actions of Green Palette and NATTOUR…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ludzas novada izglītības iestādēs – Ludzas pilsētas vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, Ciblas vidusskolā, Zilupes vidusskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā  – tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “Atbalsts…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Šī sadaļa ir uzturēta ar pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Projekta nosaukums: From Hobby to…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta finansētājs: ESF Statuss: Aktīvs Projekta nosaukums: “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Projekta numurs: Nr. 7.2.1.2/15/I/001, līguma Nr. 6-32/1 Projekta budžets:…
  Statuss:
  Noslēdzies
  28.03.2023.
  LAD
  Kultūra – tā audzina, izglīto un pilnveido iedzīvotājus visa mūža garumā. Tā veido sabiedrības vērtību, zināšanu un prasmju sistēmu, nodrošinot sabiedrības pastāvēšanu un kopienu veidošanos. Kultūras nams ir vietējās sabiedrības kultūras dzīves…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.03.2023.
  Projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā” ietvaros Ludzas pilsētā ir uzstādīti jauni 252 gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļi ar viedām tehnoloģijām – automātisku spilgtuma…
  Statuss:
  Noslēdzies
  2017. gada 27. februārī Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”…