Ludzas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija veic pirmsskolas vecuma bērnu un 1. – 4. klašu skolēnu psiholoģisku un medicīnisku izpēti, lai ieteiktu bērna attīstībai, spējām un veselības stāvoklim piemērotāko izglītības programmu.

Pedagoģiski medicīniskā komisija, pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu, sniedz arī atzinumu par ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12. klasei.

Komisijas sastāvs

 • Komisijas priekšsēdētāja:
  • Inese Romanova – Ludzas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece;
 • Komisijas locekļi:
  • Sarmīte Upīte – Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” logopēde;
  • Jekaterina Fjodorova – Ludzas novada Izglītības pārvaldes izglītības psiholoģe;
  • Svetlana Stukāne – Ludzas novada Izglītības pārvaldes speciālā pedagoģe;
  • Tatjana Jakubova – SIA “Rēzeknes slimnīca” bērnu psihiatre.

Inese Romanova

Vadītāja vietnieks - Ludzas novada Izglītības pārvalde, 214.kabinets
inese.romanova [at] ludzasnovads.lv
 1. Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā
 2. Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments.
  Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz PMK sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu.
 3. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 4. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums, izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 5. Speciālā pedagoga izvērtējums, izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 6. Logopēda novērtēšanas ziņojums, izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 7. Izglītības iestādes informācija par izglītojamo, kura ir sagatavota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes.
 8. Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā.
 9. Ja izglītojamais komisiju apmeklē atkārtoti, un iepriekš ieteikta speciālās izglītības programma vai atbalsta pasākumi, tad kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības programmas apguves plāns, mācību sasniegumu izvērtējums dinamikā un /vai rehabilitācijas pasākumu izvērtējums dinamikā.
 10. Citu ārstu – speciālistu atzinumi (ja tādi ir), atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam.

Mācību organizēšanu ārpus izglītības iestādes, pamatojoties uz vismaz viena ārsta speciālista atzinumu, kurš uzstāda diagnozi  un ģimenes ārsta vai ārstu komisijas ieteikumu, pedagoģiski medicīniskā komisija iesaka tikai tad, ja izglītojamajam ir nozīmēta ārstēšana, kuru nevar apvienot ar mācību procesu, un ir vēl kāds no zemāk minētajiem kritērijiem:

 • ārsts noteicis pārvietošanās ierobežojumus;
 • izglītojamā uzturēšanās sabiedrībā rada draudus viņa vai apkārtējo veselībai;
 • veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešams īpašs darba – atpūtas režīms (saudzējošs režīms).

Iesakot atzinumā nepieciešamību organizēt ilgstoši slimojošo bērnu mācības ārpus izglītības iestādes, mācības mājās organizē uz atveseļošanās laiku no 1-2 mēnešiem, bet ne ilgāku par sešiem mēnešiem, norādot mācību organizēšanas termiņu.

Ja ārsts nav noteicis pārvietošanās ierobežojumus, bērnam kopā ar vecāku ir jāierodas komisijā.