Izglītības attīstības virsmērķis 2021. - 2027.gadam

Nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu ikviena potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un lai veidotu ikviena spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā.

Izglītības attīstības mērķi

 1. Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi un akadēmiskais personāls;
 2. Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientēts izglītības piedāvājums;
 3. Atbalsts ikviena izaugsmei;
 4. Ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība;

/Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai"

Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība

 (No Ludzas novada attīstības programmas 2021.-2027.g.)

Izglītības darba prioritātes un uzdevumi Ludzas novadā 2023./2024. māc.g.:

 1. Kvalitatīva izglītība vienotā skolā
  • Sekmīgas pārejas uz mācībām latviešu valodā nodrošināšana
  • Mācību procesa pilnveidošana lingvistiski neviendabīgā vidē
  • Lasītprasmes attīstīšana un pilnveidošana
  • Izglītojamo mācību sasniegumu paaugstināšana, mācīšanās motivācijas un personīgās līdzatbildības veicināšana
 2. Iekļaujoša izglītība – atbalsts ikviena izaugsme
  • Pilnvērtīga, individuālajās vajadzībās balstīta atbalsta sniegšana (atbalsts talantīgajiem, bērniem ar speciālām vajadzībām vispārizglītojošajā grupā vai klasē, atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku u.c.)
  • Emocionāli un fiziski drošas vides nodrošināšana izglītības iestādēs
 3. Efektīva pārvaldība
  • Izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības un iesaistītā personāla vispārējo prasmju un profesionālo kompetenču pilnveides nodrošināšana
  • Izglītības iestāžu resursu un infrastruktūras efektīva izmantošana un atjaunošana.

Metodiskā darba organizācija

Ludzas novada Mācību jomu koordinatori ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2023./2024. mācību gadā

 • Pirmsskolas mācību joma
  • Diāna Golubeva, kontakttālrunis: +371 26351792
 • Sākumskolas mācību joma
  • Ineta Misāne, kontakttālrunis: +371 29134482
 • Sociālā un pilsoniskā mācību joma
  • Inta Žeikare, kontakttālrunis: +371 28609053
 • Valodu mācību joma
  • Latviešu valoda – Laila Budreviča, kontakttālrunis: +371 26543126
  • Svešvalodas – Līga Batņa, kontakttālrunis: +371 26825119
 • Tehnoloģiju mācību joma
  • IT – Ilga Voite, kontakttālrunis: +371 26335457
  • Dizains un tehnoloģijas – Vija Plenkova, kontakttālrunis: +371 25921472
 • Veselības un fizisko aktivitāšu mācību joma
  • Solvita Narnicka, kontakttālrunis: +371 26418893
  • Elēna Fjodorova, kontakttālrunis: +371 26457564
 • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma
  • Vizuālā māksla, mūzika – Ineta Zvonņikova, kontakttālrunis: +371 28488013
  • Literatūra – Laila Budreviča, kontakttālrunis: +371 26543126
 • Matemātikas mācību joma
  • Vita Krišāne, kontakttālrunis: +371 26147091
 • Dabaszinātņu mācību joma
  • Jeļena Joničonoka, kontakttālrunis: +371 29983824
 • Izglītības tehnoloģiju joma
  • IT mentori – Ivita Kalverša, kontakttālrunis: +371 26197802
 • Plašāka skolēna izglītības pieredzes joma
  • Ludmila Oļipova, kontakttālrunis: +371 28624025
 • Iekļaujošās izglītības joma
  • Inese Romanova, kontakttālrunis: +371 29429537

Kontaktpersona:

Inta Laganovska-Vesere

Metodiķis - Ludzas novada Izglītības pārvalde, 212.kabinets
inta.laganovska-vesere [at] ludzasnovads.lv