Kontakti

barintiesa [at] ludzasnovads.lv

Atrašanās vieta

Raiņa 16A, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701, 2. stāvā

Ludzas novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa) ir Ludzas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību Ludzas novada administratīvajā teritorijā. Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61. pantā norādītos uzdevumus novada teritorijā.

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Ludzas novada administratīvā teritorija, kurā ietilpst Ludzas novadu veidojošās teritoriālās vienības – Ludzas pilsēta, Kārsavas pilsēta, Zilupes pilsēta, Blontu pagasts, Briģu pagasts, Ciblas pagasts, Cirmas pagasts, Goliševas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Lauderu pagasts, Līdumnieku pagasts, Malnavas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pasienes pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Pušmucovas pagasts, Salnavas pagasts, Rundēnu pagasts, Zaļesjes pagasts, Zvirgzdenes pagasts.

Darbinieki

Iveta Gajevska

Bāriņtiesas priekšsēdētājs - Ludzas novada Bāriņtiesa
iveta.gajevska [at] ludzasnovads.lv

Ināra Anča

Bāriņtiesas loceklis - Ludzas novada Bāriņtiesa
inara.anca [at] ludzasnovads.lv

Larisa Greidāne

Bāriņtiesas loceklis - Ludzas novada Bāriņtiesa
larisa.greidane [at] ludzasnovads.lv

Ligita Hiščenko

Bāriņtiesas loceklis - Ludzas novada Bāriņtiesa
ligita.hiscenko [at] ludzasnovads.lv

Aina Fjodorova

Bāriņtiesas loceklis - Ludzas novada Bāriņtiesa
aina.fjodorova [at] ludzasnovads.lv

Ineta Čoiča

Bāriņtiesas loceklis - Ludzas novada Bāriņtiesa
ineta.coica [at] ludzasnovads.lv

Astrīda Kozlovska

Bāriņtiesas loceklis - Ludzas novada Bāriņtiesa
astrida.kozlovska [at] ludzasnovads.lv

Ludzā apmeklētāji tiek pieņemti (iepriekš piesakoties pa tālruni +371 65707076)

Pirmdienās no plkst. 13.30 līdz 18.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00


Kārsavā apmeklētāji tiek pieņemti (iepriekš piesakoties pa tālruni +371 28686389)

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00

Trešdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00


Zilupē apmeklētāji tiek pieņemti (iepriekš piesakoties pa tālruni +371 28362888)

Trešdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00


Blontos apmeklētāji tiek pieņemti (iepriekš piesakoties pa tālruni +371 26174832)

Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00


Ciblā apmeklētāji tiek pieņemti (iepriekš piesakoties pa tālruni +371 26174832)

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.


Ludzas novada Isnaudas, Cirmas un Zvirgzdenes pagastos deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  +371 28300762 (bāriņtiesas locekle Ināra Anča) vai ierodoties personīgi ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 Isnaudas pagasta pārvaldes telpās, pēc adreses Ludzas ielā 17, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, par citu vizītes laiku un vietu Cirmas vai Zvirgzdenes pagastos jānorunā personīgi.


Ludzas novada Rundēnu, Zaļesjes, Lauderu un Istras pagastos deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  +371 29392534 (bāriņtiesas locekle Larisa Greidāne) vai ierodoties personīgi otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 vai ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00 Istras pagasta PII telpās, pēc adreses “Bērnu dārzs”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, par citu vizītes laiku un vietu Rundēnu, Zaļesjas vai Ļauderu pagastos jānorunā personīgi.


Ludzas novada Pildas, Ņukšu, Nirzas un Pureņu pagastos deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  +371 22018278 (bāriņtiesas locekle Ligita Hiščenko) vai ierodoties personīgi otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 Ludzas novada bāriņtiesas telpās, pēc adreses Raiņa ielā 16A (2.stāvs, 12.kabinets), Ludza, par citu vizītes laiku un vietu Pildas, Ņukšu, Nirzas un Pureņu pagastos jānorunā personīgi.


Ludzas novada Pasienes un Brigu pagastos un Zilupē deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  +371 28362888 (bāriņtiesas locekle Aina Fjodorova) vai ierodoties personīgi otrdienās no plkst.9.00 līdz plkst. 13.00 Brigu pagasta pārvaldes telpās, pēc adreses Skolas iela 4, Briģi, Brigu pagasts, Ludzas novads, un trešdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 Zilupes pilsētas pārvaldes telpās, pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads; par citu vizītes laiku un vietu Pasienes pagastā jānorunā personīgi.


Ludzas novada Salnavas, Malnavas, Goliševas un Mežvidu pagastos un Kārsavā deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni +371 28686389 (bāriņtiesas locekle Ineta Čoiča) vai ierodoties personīgi otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 un trešdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00 Kārsavas pilsētas pārvaldes telpās, pēc adreses Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads.


Ludzas novada Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas, Blontu un Mērdzenes pagastos deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  +371 26174832 (bāriņtiesas locekle Astrīda Kozlovska) vai ierodoties personīgi ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Blontu pagasta pārvaldes telpās, pēc adreses “Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, un pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Ciblas pagasta pārvaldes telpās, pēc adreses Muižas ielā 3, Cibla, Ciblas pagasts, Ludzas novads, par citu vizītes laiku un vietu Līdumnieku, Pušmucovas un Mērdzenes pagastos jānorunā personīgi.