2023.gada 30.augusta Ludzas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 557 ”Par Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrādi” (protokols Nr.9, 7.§). Ar Ludzas novada pašvaldības domes lēmumu un darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei var iepazīties portālā ĢeoLatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28265.

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķi:

  1. Izveidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai novada teritorijas un tās resursu izmantošanai, izvērtējot teritorijas esošo izmantošanu un tās attīstībai esošo potenciālu, kā arī izmantošanas aprobežojumus;
  2. Sabalansēt sabiedrības un atsevišķu indivīdu, kā arī definēto Ludzas novada stratēģisko uzstādījumu intereses, novada teritorijas racionālai izmantošanai, kas veicinātu novada ilgtspējīgu attīstību;
  3. Radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei;
  4. Radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai;
  5. Veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu;
  6. Saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti.

Iedzīvotāji un uzņēmēji, kā arī ikviens nekustamo īpašumu īpašnieks vai tiesiskais lietotājs, tiek aicināts sniegt priekšlikumus par teritorijas plānotiem izmantošanas veidiem/iecerēm.

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami Ludzas novada pašvaldībā Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads vai nosūtot elektroniski uz pasts@ludzasnovads.lv. (Fizisko personu datus izmantos un apstrādās normatīvajos aktos noteiktā kārtībā). Aicinām izmantot pieejamo iesnieguma veidlapu.

attēls