Kontakti

sia.la [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
logo

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” ir tiesības nodarboties ar:

 • ēku būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
 • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
 • ceļu projektēšanu, būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību, elektroietaišu ekspluatāciju, remontu un tehnisko apkopi, elektroietaišu montāžu.

Avārijas dienesta tālrunis: +371 27017710

Ar piedāvātajiem pakalpojumiem var iepazīties šeit.


Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

Juridiskā adrese

Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Reģistrācijas numurs

42403015020

Kapitālsabiedrības grupa*

Vidēja kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

7 003 306

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi***
 • Nodrošināt centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus, drošus pakalpojumus Ludzas novada administratīvajā teritorijā, tai skaitā nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, nodrošināt kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas kapacitātes paaugstināšanu, aizsargāt ūdens ekosistēmas un no ūdens tieši atkarīgās sauszemes ekosistēmas (nodrošināt labu kvalitāti visos pazemes un virszemes ūdeņos, novērst to tālāku piesārņošanos), nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu darbību, veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā, Ludzas novada administratīvajā teritorijā nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas izpildes kontroli, tajā skaitā sadzīves atkritumu kvalitatīvu un drošu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, šķirošanu, pārstrādi, pieņemšanu un nogādāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Sergejs Jakovlevs

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” gada pārskati

2022.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) – 151 840,88€
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 473 097,73€
 • Dabas resursu nodoklis – 10 829,70€
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 776,88€
 • UIN (Uzņēmuma ienākuma nodoklis) – 0,00€
 • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 291 978,63€

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 9 010,78€

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

nav

Tīmekļa vietne

www.ludzaps.lv

E-pasts

sia.la@inbox.lv

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Juris Vorkalis, +371 65711101

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam
*** Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§)