Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 9/2023 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība publiskās vietās Ludzas novadā" nosaka:

 • kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Ludzas novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu;
 • ar pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību;
 • tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;
 • tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
 • kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;
 • nosacījumus pašvaldības izsniegto ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;
 • kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi;
 • nodevu par tirdzniecību publiskās vietās un personas, kuras atbrīvojamas no nodevas samaksas.

Ludzas novadā administratīvās teritorijas publiskās vietās, neatkarīgi no to piederības, atļauti šādi ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas veidi:

 • tirdzniecība ielu tirdzniecības vietās un tirdzniecība pasākumu laikā;
 • tirdzniecības organizēšana ielu tirdzniecības vietās un tirdzniecības organizēšana pasākumu laikā;
 • ilgtermiņa tirdzniecība ielu tirdzniecības vietās;
 • tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;
 • sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai, ja pakalpojumu sniegšanas teritorija nav pastāvīgā pakalpojuma sniedzēja īpašums;
 • sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi pasākumu laikā.

Nodarboties ar tirdzniecību var tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju.

Atļauju ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai vai atteikumu izsniedz Ludzas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības licencēšanas komisija, kas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu un izsniedz atļauju vai arī pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Pasākuma afiša