Iedzīvotāji tiek aicināti aizpildīt aptauju par novada attīstības iespējām un aktualitātēm

Ludza novada pašvaldība aicina Jūs izvērtēt Ludzas novada Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.—2027. gadam ieviešanu, līdz šī gada 31. oktobrim atbildot uz aptaujas jautājumiem. Anketēšanas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām un aktualitātēm dažādās jomās.

Ir izveidotas aptaujas iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Anketas var iesniegt:

 1. aizpildot tiešsaistē;
 2. nosūtot elektroniski aizpildītu anketu uz e-pastu attistiba@ludzasnovads.lv;
 3. iesniedzot aizpildītās anketas papīra formā Ludzas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros vai tuvākajā pagasta pārvaldē.
 • Tiešsaistes aptaujas anketa iedzīvotājiem ir pieejama šeit
 • Tiešsaistes aptaujas anketa uzņēmējiem ir pieejama šeit

Lejupielādē aptaujas anketas šeit:

Aptaujas anketa iedzīvotājiem

Aptaujas anketa uzņēmējiem

Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Rezultātu kopsavilkums tiks publicēts www.ludzasnovads.lv.

Paldies par Jūsu ieguldījumu Ludzas novada attīstībā!

Aptauja ir noslēgusies!

Aicinām aizpildīt aptauju par bioloģisko atkritumu šķirošanu!

Lūdzam Jūs rast iespēju aizpildīt aptaujas anketu informācijas apkopošanai.

Anketu varat aizpildīt līdz 2023. gada 14.martam:

Aptaujas anketa iedzīvotājiem

 

Aptauja ir noslēgusies! 

Aicinājums piedalīties aptaujā “Piedalies novada izskata veidošanā!”

Attēls

Lai izceltu mūsu kopīgo novadu starp citiem Latvijas novadiem, tam tiek veidots atšķirīgs un iedvesmojošs stāsts, logotips un izskats. To izmantosim gan notikumu, gan tūrisma objektu, gan produktu un pakalpojumu popularizēšanai.

Tieši Jūs, Ludzas novada iedzīvotāji un viesi, vislabāk zināsiet, kas mūsu novadā ir izcils un ievērības cienīgs. Lūdzu dalieties ar savu redzējumu, aizpildot aptauju līdz 15.augustam.

Aptauju elektroniski iespējams aizpildīt šeit!

Aptauja ir noslēgusies!

Ludzas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties aptaujā, lai noskaidrotu, kā vislabāk izlietot konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” iegūto naudas balvu – 25 000 eiro.

Gada nogalē konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” vērtēšanas komisija galveno titulu piešķīra Ludzas novada pašvaldībai, kas ar savu mērķtiecīgo darbu ģimeņu labklājības veicināšanā ir apliecinājusi atbilstību konkursa absolūtā uzvarētāja nosaukumam visā Latvijā.  Kopā ar īpašo titulu esam saņēmuši balvu 25 000 eiro apmērā.

Video

Noteikumi paredz, ka piešķirtā naudas balva jāizmanto atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai ģimenēm ar bērniem vai vides veidošanai, tai skaitā infrastruktūras attīstībai. Naudas balva jāizlieto 2021. gada laikā.

Lai apzinātu iedzīvotāju vēlmes, uzklausītu idejas un priekšlikumus, kādiem ģimeņu atbalsta pasākumiem naudas balvu izmantot, ikviens Ludzas novada iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli šādos veidos:

 1. aizpildot elektronisko aptauju:  Aptaujas ““Idejas, kā izmantot konkursa Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība 2020 laimestu”” tiešā adrese ir: www.visidati.lv/aptauja/1672913132/
 2. rakstot komentāru Ludzas novada pašvaldības oficiālajā “Facebook” lapā @LudzaLV pie šīs aptaujas ieraksta.
 3. nosūtot uz e-pastu dome@ludza.lv

Aptauja notiek līdz 2022. gada 15. janvārim, un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Vairāk informācijas par konkursu: www.vietagimenei.lv.

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” ir viena no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta“, kā arī izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības “3+ Ģimenes karte” Latvijas daudzbērnu ģimenēm.

Aptauja ir noslēgusies!

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Ludzas novada pašvaldība kopā ar Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām no 2021. gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Ludzas novadu. Šī likuma pārejas noteikumu 9.punkts nosaka, ka ir jāizstrādā jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un to izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3.punktam vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija un  attīstības programma.

Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ludzas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Aicinām Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes  novada iedzīvotājus izmantot sekojošas sabiedrības līdzdalības iespējas saistībā ar Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2037. gadam un Ludzas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi:

 1. Iedzīvotāju aptauja
 2. Aptauja uzņēmējiem
 3. Dalība nozaru darba grupās
 4. Dalība dokumentu 1. redakcijas sabiedriskajās apspriedēs

Iedzīvotāju aptauja:

Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldības aicina ikvienu iedzīvotāju iesaistīties jaunveidojamā Ludzas novada jaunās Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.—2027. gadam izstrādē, līdz šī gada 25. februārim atbildot uz aptaujas jautājumiem un kopīgi definējot jaunā novada prioritātes.

Anketas var iesniegt: 1) aizpildot tiešsaistē: aptaujas “Jaunveidojamā Ludzas novada jaunās Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.—2027. gadam izstrāde. Iedzīvotāju aptauja” tiešā adrese ir: www.visidati.lv/aptauja/1680127707/ 2) nosūtot elektroniski aizpildītu anketu uz e-pastu ilona.igovena@ludza.lv; 3) iesniedzot aizpildītās anketas papīra formā Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa iela 16, Klientu apkalpošanas centrā), Ciblas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā, Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads), Kārsavas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā, Vienības ielā 53, Kārsavā), Zilupes novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 13, Zilupē) vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

 

Aptauja uzņēmējiem:

Anketas mērķis ir noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi jaunveidojamā Ludzas novadā, kas kalpos par pamatu Ludzas  novada Attīstības programmas izstrādei! Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā jūtas, ko domā un plāno uzņēmēji, jo tieši Jūs veidojat novada attīstības pamatkapitālu!

Anketas var iesniegt līdz 2021. gada 25. februārim:

 1. aizpildot tiešsaistē: aptaujas “Jaunveidojamā Ludzas novada jaunās Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.—2027. gadam izstrāde. Aptauja uzņēmējiem.” tiešā adrese ir: www.visidati.lv/aptauja/1681271896/
 2. nosūtot elektroniski aizpildītu anketu uz e-pastu ilona.igovena@ludza.lv;
 3. iesniedzot aizpildītās anketas papīra formā
  • Ludzas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā),
  • Ciblas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā, Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads),
  • Kārsavas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā Vienības ielā 53, Kārsavā),
  • Zilupes novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 13, Zilupē vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

 

Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā jaunveidojamā Ludzas novada attīstības dokumentu izstrādē. Rezultātu kopsavilkums tiks publicēts www.ludza.lvwww.ciblasnovads.lvwww.karsava.lv un www.zilupe.lv.

Dalība nozaru darba grupās

2021.gada februāra beigās – martā plānots rīkot sekojošu tematisko darba grupu darbu:

 • Ekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta darba grupa,
 • Izglītības, sporta un kultūras darba grupa,
 • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa,
 • Teritorijas un infrastruktūras plānošanas darba grupa;
 • Vides jautājumu darba grupa.

Pieteikties nozaru darba grupām var novadu biedrību, uzņēmumu pārstāvji, kā arī citi interesenti, reģistrējoties Aizpildot anketu līdz 2021. gada 19. februārim.

COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā darba grupas plānots rīkot lielākoties attālināti. Aizpildītu pieteikumu lūgums iesūtīt uz e-pastu ilona.igovena@ludza.lv

Sabiedriskā apspriešana

Jaunveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam un Ludzas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks pēc dokumentu pirmās redakcijas izstrādes, saskaņā ar apstiprināto laika grafiku, plānota šī gada novembrī.

Aktuālākā informācija

Paziņojums par attīstības dokumentu izstrādes uzsākšanu, aktuālākā informācija par sabiedrības iesaistes iespējām tiks publicēta mājaslapās www.ludza.lvwww.karsava.lv un www.ciblasnovads.lvwww.zilupe.lv  sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Fizisko personu dati tiks izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Kontaktinformācija

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilona Igovena (e-pasts: ilona.igovena@ludzasnovads.lv, tālrunis +371 65707134).