Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Atļaujas ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās saņemšanai tās pieprasītājs Ludzas novada pašvaldībā iesniedz attiecīgu iesniegumu (konkrētam tirdzniecības veidam) kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem, atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā”.
  Ja ielu tirdzniecība plānota pasākuma laikā, kura organizētājs nav pašvaldība, iesniegumam jāpievieno saskaņojums ar pasākuma organizatoru.
  Ja ielu tirdzniecība plānota zemes teritorijā, kura nav pašvaldības īpašums, obligāti iesniegumam jāpievieno saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju. Iesniegumam, atkarīgi no tirdzniecības veida, pievienojamas arī atļaujas no citām iestādēm (Pārtikas un veterinārais dienests-www.pvd.gov.lv; Valsts ieņēmumu dienests-www.vid.gov.lv).

  Iesniegumu var iesniegt:
  1) klātienē;
  2) pa pastu;
  3) elektroniski e-pastā;
  4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi.
  Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

 2. Apstrāde
  Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu uzņēmējdarbības licencēšanas komisija pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, un izsniedz atļauju vai arī pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju, un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.
  Savukārt tirgošanai pašvaldības organizētā pasākumā tirdzniecības dalībnieku iesniegumu reģistrācija tiek uzsākta ne agrāk kā 20 dienas pirms pasākuma un tā tiek pārtraukta 2 dienas pirms pasākuma. Uzņēmējdarbības licencēšanas komisija izskata visus saņemtos iesniegumus kopumā, un izsniedz atļaujas.

 3. Maksājuma veikšana
  Par tirdzniecību publiskās vietās maksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar Ludzas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.29/2022 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība publiskās vietās Ludzas novadā”.
  Nodeva maksājama pirms atļaujas saņemšanas - klātienē Ludzas novada pašvaldībā vai ieskaitāma Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā (AS Citadele banka, konts Nr.LV09PARX0002240270024, kods PARXLV22).

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Atteikums vai noteikta parauga atļauja ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (uzrādot nodevas samaksu apliecinošu dokumentu - kvīts, čeks, maksājuma uzdevums) tiek saņemta atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.