Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesnieguma iesniegšana jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām - pilnvaru).

 2. Informācija par pakalpojuma maksu
  Valsts nodeva
  24.09.2013. MK noteikumi Nr 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" - 7,00 EUR

  No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
  - personu ar I vai II invaliditātes grupu;
  - personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
  - personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
  - bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  - daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas un ieraksta aktualizēšanas, papildināšanas vai atjaunošanas Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks izsniedz pieprasīto dokumentu.
  Pie dokumenta izsniegšanas jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un pilnvara (ja dokumentu saņem pilnvarota persona).