Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunajā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē.
Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese, vai portālā www.latvija.lv elektroniski. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai.
Ārzemnieks - persona, kas nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, bet ir persona, kura ir saņēmusi Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju dzīvesvietu var deklarēt klātienē arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klātiene - Dzīvesvietas deklarāciju persona vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, var personiski iesniegt ierodoties Ludzas novada pašvaldībā vai Ludzas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, uzrādo pasi, vai citu Latvijā derīgu personu apliecinošu dokumentu, kā arī personas rīcības tiesiskumu apliecinošus dokumentus.
  E-pakalpojums Latvija.lv - Reģistrēt deklarēto dzīvesvietu var ektroniski portālā www.latvija.lv. Lai lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams drošs elektroniskais paraksts vai internetbankas autentifikācija.

 2. Maksājuma veikšana
  Izmantojot deklarēšanas iespēju www.latvija.lv pakalpojums ir bezmaksas.

  Reģistrējot deklarēto dzīvesvietu klātienē - valsts nodeva EUR 4,27 jāiemaksā uz vietas Ludzas novada pašvaldībā vai Ludzas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

  Uzrādot attiecīgu dokumentu, valsts nodevu nemaksā:
  1. politiski represētās personas;
  2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
  3. invalīdi;
  4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
  5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
  6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
  7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
  8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
  9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
  11. personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Deklarētā dzīvesvieta tiek nomainīta tūlīt pēc izmaiņu reģistrēšanas Iedzīvotāju datu bāzē.
  Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona klātienē ierodoties Ludzas novada pašvaldībā vai Ludzas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs un iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju, pēc pieprasījuma saņem apliecinājumu par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Saņemt pakalpojumu