Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personas dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu un ir konstatēts nekustamais īpašums, kurā šī persona dzīvo.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Valsts vai pašvaldību institūcijas, ārstniecības, izglītības un citas iestādes vai personas rakstisku informāciju Ludzas novada pašvaldībā vai Ludzas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs var iesniegt: 1) klātienē; 2) pa pastu; 3) elektroniski e-pastā; 4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi.

  Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

 2. Apstrāde
  Saņemot rakstisku informāciju par attiecīgās personas faktisko dzīvesvietu, pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas un nepieciešamības gadījumā var pieprasīt no ziņu sniedzēja papildu informāciju, kas nepieciešama dzīvesvietas reģistrācijai.

  Lēmumu par atteikumu reģistrēt personas faktisko dzīvesvietu pieņem Ludzas novada domes Dzīvokļu komisija.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Dzīvesvietas reģistrācijas gadījumā personai uz reģistrēto dzīvesvietas adresi pa pastu tiek nosūtīts lēmums.

Saņemt pakalpojumu