Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – lietošanas mērķis) nosaka vai maina par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām zemes vienībām un zemes vienības daļām, kā arī plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām (turpmāk kopā – zemes vienība).
Pašvaldība nenosaka lietošanas mērķi tādai zemes vienībai, kas ir Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes vai valsts drošības iestādes valdījumā vai lietošanā.
Lietošanas mērķi nosaka, lai zemes vienībai noteiktu kadastrālo vērtību. Lietošanas mērķis ir viens no būtiskākajiem kadastrālo vērtību ietekmējošiem datiem, jo tas raksturo zemes likumisko izmantošanu (t.i., pašreizējo izmantošanu vai pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā norādīto atļauto izmantošanu).

Lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai ja zemes vienībai lietošanas mērķis nav noteikts.

Lietošanas mērķa maiņu ierosina šādos gadījumos:
 zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem:
 Ja tai pievieno zemes vienību vai daļu no blakus esošas zemes vienības;
 Ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
 izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids vai telpu grupas lietošanas veids, ja telpa atrodas būvē, kuras galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas";
 ja neapbūvētai zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis neatbilst spēkā esošā detālplānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai;
 pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
 pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
 iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst normatīvo aktu prasībām.
Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu ierosina:
 nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs;
 valsts vai vietējās pašvaldības zemes lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks;
 valsts vai pašvaldības institūcija.

Lai ierosinātu lietošanas mērķu maiņu, jāiesniedz pieteikums, kurā norādāmā informācija un pievienojamie dokumenti, kā arī iesniegšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 21., 22., 29.punktā.
Pašvaldībai ir tiesības noteikt papildu dokumentus, kas nepieciešami neapgūtas apbūves zemes lietošanas mērķa noteikšanai.

Lietošanas mērķi nosaka vai maina 15 dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas ar pašvaldības lēmumu (vai sagatavo atteikumu).

Pēc lēmuma pieņemšanas pašvaldība informāciju par noteikto vai mainīto lietošanas mērķi Valsts zemes dienestam iekļaušanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nodod tiešsaistes datu pārraides režīmā, neiesaistot privātpersonu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona pakalpojumu pieprasa rakstiski, nosūtot iesniegumu pa pastu, iesniedzot klātienē, elektroniski nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu, pašvaldības oficiālo elektronisko adresi.
  Iesniegumā norādāmās ziņas:
  • adresāts;
  • iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs saziņai ar iesniedzēju;
  • iesniegumā norāda zemes gabala kadastra apzīmējumu un jauno nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Ja zemes gabalam tiek pieprasīti vairāki nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nepieciešama skice ar mērķu sadalījumu zemes gabalā;
  •norāde, kā iesniedzējs vēlas saņemt atbildi – personīgi, pa pastu vai elektroniski.

  Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

 2. Apstrāde
  Pēc iesnieguma saņemšanas Ludzas novada dome pieņem atbilstošu lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Novada domes lēmums tiek izsniegts/nosūtīts ierosinātājam atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē) un Valsts zemes dienestam.