Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

1.Pašvaldības lietu nomenklatūrā iekļauto pašvaldības institūciju dokumentu (iekšējie normatīvie akti un rīkojumi, lēmumi, sēžu protokoli) vai sarakstes dokumentu, norakstu, izrakstu vai kopiju izsniegšana. 2. Iespēja iepazīties ar dokumentiem, tos lasīt. 3.Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar pašvaldības arhīvā esošajiem dokumentiem personai pieejamās arhīva telpās. Arhīva izziņu, dokumentu kopiju, norakstu, izrakstu sagatavošana un izsniegšana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona iesniegumu par Ludzas novada pašvaldības oficiālo dokumentu, to atvasinājumu vai arhīva informācijas izsniegšanu var iesniegt:
  1) klātienē;
  2) pa pastu;
  3) elektroniski e-pastā;
  4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi;
  5) elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.
  Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

 2. Apstrāde
  Pašvaldības atbildīgais darbinieks sagatavo pašvaldības dokumentu kopiju, pašvaldības arhīva informāciju, Ludzas novada domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izrakstu izsniegšanai pieprasītajā veidā.

 3. Maksājuma veikšana
  Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes saistošo noteikumiem „Par Ludzas novada pašvaldības nodevām” , maksājama pašvaldības nodeva par Ludzas novada domes un tās iestāžu izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu.
  Nodeva maksājama pirms pakalpojuma saņemšanas klātienē Ludzas novada pašvaldībā vai ieskaitāma Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc nodevas samaksas veikšanas un maksājuma fakta apliecināšanas persona dokumentus var saņemt pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē).