Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantu, persona iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
  Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

 2. Apstrāde
  Iesniegums tiek izskatīts pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijā 30 dienu laikā un virzīts apstiprināšanai uz Ludzas novada domi.

  Pēc attiecīgā dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosināšanas, tiek sagatavots Ludzas novada domes lēmuma projekts par atsavināmā objekta nodošanu atsavināšanai par tirgus (brīvu) cenu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc Ludzas novada domes lēmuma apstiprināšanas personai tiek nosūtīts pa pastu atsavināšanas paziņojums.
  Atsavināšanas rezultātā, pārdodot pašvaldības nekustamo mantu, īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam.