Kontakti

zilupesltd [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

No 2021. gada 1. jūlija SIA “Zilupes LTD” 100% pieder Ludzas novada pašvaldībai.

SIA “Zilupes LTD” galvenie komercadrbības veidi pēc NACE klasifikatora:

 • ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde;
 • notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;
 • siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale;
 • daudzīvokļu māju apsaimniekošana uz pilnvarojuma pamata;
 • sanitārija un citi atkritumi apsaimniekošanas pakalpojumi;
 • ūdensapgādes sistēmu būvniecība;
 • būvlaukuma sagatavošana;
 • citas būvdarbu pabeigšanas operācijas.

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam

Juridiskā adrese

Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

Reģistrācijas numurs

46803003381

Kapitālsabiedrības grupa*

Maza kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

368 496

Pašvaldības līdzdalība, %

100

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Atbilst 88. pantam 1. daļai 1. un 2.punktam

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi***
 • Nodrošināt centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus, drošus pakalpojumus Ludzas novada administratīvajā teritorijā, tai skaitā nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, nodrošināt kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas kapacitātes paaugstināšanu, aizsargāt ūdens ekosistēmas un no ūdens tieši atkarīgās sauszemes ekosistēmas (nodrošināt labu kvalitāti visos pazemes un virszemes ūdeņos, novērst to tālāku piesārņošanos), nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu darbību, veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Vitālijs Vaļdens

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA "Zilupes LTD" gada pārskati

2022.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

Valsts kopbudžetā:

 • IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis) –  13 511,14 €
 • VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) – 36 802,47 €
 • Dabas resursu nodoklis – 3017,44 €
 • URN (Uzņēmējdarbības riska nodeva) – 62,30 €
 • UIN (Uzņēmuma ienākuma nodoklis) – 0,00 €
 • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) – 45 557,66 €

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

 • NĪN (Nekustamā īpašuma nodoklis) – 319,67 €

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Tīmekļa vietne

nav

E-pasts

zilupesltd@inbox.lv

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Aleksejs Margevičs, +371 65725100

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam
*** Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§)