Saturs tiek gatavots


Bijušo Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu domes sēžu lēmumu un audio ierakstu arhīvi pieejami, rakstot sabiedrisko attiecību speciālistei Antrai Barkānei uz e-pastu antra.barkane@ludzasnovads.lv