Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 5300,00
Izsoles norises laiks: 19.03.2024. plkst. 11.00
Izsoles veids
Atsavināšana
Izsoles statuss
Noslēdzies

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma platība, kadastra apzīmējums un atrašanās vieta: “Ceļmalas”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6846 010 0138, kas sastāv no zemes vienības 1,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0130

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 5300,00

Izsoles solis: EUR 200,00

Izsoles nodrošinājuma apmērs: 10% no izsoles objekta sākumcenas t.i. EUR 530,00 (pieci simti trīsdesmit euro 00 centi) Nodrošinājuma summa jāieskaita Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Konta Nr. LV81TREL980230806300B, Valsts kase, kods TRELLV22 ar norādi „Īpašuma “Ceļmalas”, Briģu pagasts, Ludzas novads izsoles nodrošinājums".

Dalības maksa: 50,00 EUR jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā LV09PARX0002240270024, „Citadele” AS, kods: PARXLV22, ar atzīmi „Dalības maksa “Ceļmalas”, Briģu pagasts, Ludzas novads izsolei”

Izsoles norises laiks, vieta: 19.03.2024. plkst. 11.00 Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3. stāva zālē).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. +37126430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Tālrunis uzziņām: +37126430058

Izsoles noteikumi Nekustamais īpašums - “Ceļmalas”, Briģu pagasts, Ludzas novads