Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 600,00
Izsoles norises laiks: 06.02.2024. plkst. 10.00
Izsoles veids
Atsavināšana
Izsoles statuss
Noslēdzies

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma platība, kadastra apzīmējums un atrašanās vieta:


“Ciematnieki”, Ciblas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68480040180, kas sastāv no zemes vienības 1894 m2 platībā un divu dzīvokļu dzīvojamās mājas (grausts).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 600,00 (seši simti euro 00 centu).

Izsoles solis: EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi).

Izsoles nodrošinājuma apmērs: 10% no izsoles objekta sākumcenas t.i. EUR 60,00 (sešdesmit euro 00 centi) Nodrošinājuma summa jāieskaita Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Konta Nr. LV81TREL980230806300B, Valsts kase, kods TRELLV22 ar norādi „Īpašuma “Ciematnieki”, Ciblas pagasts, Ludzas novads izsoles nodrošinājums".

Izsoles norises laiks: 06.02.2024. plkst. 10.00

Dalības maksa: Dalības maksa ir 20,00 EUR. To jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā LV09PARX0002240270024, „Citadele” AS, kods: PARXLV22, ar atzīmi „Dalības maksa “Ciematnieki”, Ciblas pagasts, Ludzas novads izsolei”.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem, personīgi Raiņa ielā 16, Ludzā, 415.kab. vai elektroniski nosūtot pieteikumu uz e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3. stāva zālē).

Tālrunis uzziņām: +37126430058

Izsoles noteikumi