Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 2400,00
Izsoles norises laiks: 20.02.2024. plkst. 14.00
Izsoles veids
Atsavināšana
Izsoles statuss
Noslēdzies

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma platība, kadastra apzīmējums un atrašanās vieta:

Klusā iela 12, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 6801 001 0146, kas sastāv no zemes vienības 1340 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0146.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti euro 00 centu).

Izsoles solis: EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi).

Izsoles nodrošinājuma apmērs: 10% no izsoles objekta sākumcenas t.i. EUR 240,00 (divi simti četrdesmit euro 00 centi) Nodrošinājuma summa jāieskaita Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Konta Nr. LV81TREL980230806300B, Valsts kase, kods TRELLV22 ar norādi „Īpašuma Klusā iela 12, Ludza, Ludzas novads izsoles nodrošinājums".

Izsoles norises laiks: 20.02.2024. plkst. 14.00

Dalības maksa: Dalības maksa ir 20,00 EUR jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā LV09PARX0002240270024, „Citadele” AS, kods: PARXLV22, ar atzīmi „Dalības maksa Klusā iela 12, Ludza, Ludzas novads izsolei”.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem, personīgi Raiņa ielā 16, Ludzā, 415.kab. vai elektroniski nosūtot pieteikumu uz e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv.

Izsoles norises vieta: Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3. stāva zālē).

Tālrunis uzziņām: +37126430058

Izsoles noteikumi