Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 8500,00
Izsoles norises laiks: 09.01.2024. plkst. 10.00
Izsoles veids
Atsavināšana
Izsoles statuss
Noslēdzies

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma platība, kadastra apzīmējums un atrašanās vieta:

Latgales iela 185A, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68010050198, kas sastāv no zemes vienības 0,4843 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68010050198

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 8500,00

Nodrošinājuma nauda:  EUR 850,00

Izsoles solis: EUR 500,00

Izsoles norises laiks: 09.01.2024. plkst. 10.00

Izsoles nodrošinājuma apmērs: 10% no izsoles objekta sākumcenas t.i. EUR 850,00 (astoņi simti piecdesmit euro 00 centi) Nodrošinājuma summa jāieskaita Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Konta Nr. LV81TREL980230806300B, Valsts kase, kods TRELLV22 ar norādi „Īpašuma Latgales iela 185A, Ludza, Ludzas novads izsoles nodrošinājums".

Dalības maksa: Dalības maksa ir 50,00 EUR jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā LV09PARX0002240270024, „Citadele” AS, kods: PARXLV22, ar atzīmi „Dalības maksa Latgales iela 185A, Ludza, Ludzas novads izsolei”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. +37126430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3. stāva zālē).

Tālrunis uzziņām: +37126430058