Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 8000,00
Izsoles norises laiks: 06.02.2024. plkst. 13.00
Izsoles veids
Atsavināšana
Izsoles statuss
Noslēdzies

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma platība, kadastra apzīmējums un atrašanās vieta:

Latgales iela 193B, Ludza, Ludzas novads, ar kadastra numuru 68010058053, kas sastāv no zemes vienības (starpgabals) 0,3712 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68010050316.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 8000,00 (astoņi tūkstoši euro 00 centu).

Izsoles solis: EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi).

Izsoles nodrošinājuma apmērs: 10% no izsoles objekta sākumcenas t.i. EUR 800,00 (astoņi simti euro 00 centi). Nodrošinājuma summa jāieskaita Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Konta Nr. LV81TREL980230806300B, Valsts kase, kods TRELLV22 ar norādi „Īpašuma Latgales iela 193B, Ludza, Ludzas novads izsoles nodrošinājums".

Izsoles norises laiks: 06.02.2024. plkst. 13.00

Dalības maksa: Dalības maksa ir 50,00 EUR jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā LV09PARX0002240270024, „Citadele” AS, kods: PARXLV22, ar atzīmi „Dalības maksa Latgales iela 193B, Ludza, Ludzas novads izsolei”.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem, personīgi Raiņa ielā 16, Ludzā, 415.kab. vai elektroniski nosūtot pieteikumu uz e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv.

Izsoles norises vieta: Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3. stāva zālē).

Tālrunis uzziņām: +37126430058

Izsoles noteikumi