Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 6500,00
Izsoles norises laiks: 20.02.2024. plkst. 10.00
Izsoles veids
Atsavināšana
Izsoles statuss
Noslēdzies

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma platība, kadastra apzīmējums un atrašanās vieta:

Rūpniecības iela 4E, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68010030285, kas sastāv no zemes vienības 3,2747 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68010030284.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 6500,00 (seši tūkstoši pieci simti euro 00 centu).

Izsoles solis: EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi).

Izsoles nodrošinājuma apmērs: 10% no izsoles objekta sākumcenas t.i. EUR 650,00 (seši simti piecdesmit euro 00 centi) Nodrošinājuma summa jāieskaita Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Konta Nr. LV81TREL980230806300B, Valsts kase, kods TRELLV22 ar norādi „Īpašuma Rūpniecības iela 4E, Ludza, Ludzas novads izsoles nodrošinājums".

Izsoles norises laiks: 20.02.2024. plkst. 10.00

Dalības maksa: Dalības maksa ir 50,00 EUR jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā LV09PARX0002240270024, „Citadele” AS, kods: PARXLV22, ar atzīmi „Dalības maksa Rūpniecības iela 4E, Ludza, Ludzas novads izsolei”.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumiem, personīgi Raiņa ielā 16, Ludzā, 415.kab. vai elektroniski nosūtot pieteikumu uz e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv.

Izsoles norises vieta: Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3. stāva zālē).

Tālrunis uzziņām: +37126430058

Izsoles noteikumi