Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: 167,56 EUR
Izsoles norises laiks: 14.12.2023. plkst. 10.00
Izsoles veids
Zemes noma
Izsoles statuss
Noslēdzies

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma platība, kadastra apzīmējums un atrašanās vieta:


Ludzas novada pašvaldības piekrītošas zemes vienības daļas 2,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780030035, Nirzas pagastā, Ludzas novadā.

Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: 167,56 EUR (simts sešdesmit septiņi euro, 56 centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 objektu.

Izsoles solis: izsoles solis ir 20,00 EUR (divdesmit euro un nulle centi).

Dalības maksa: 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi)

Izsoles norises laiks: Ludzas novada pašvaldības 3.stāvā mazajā zālē 2023. gada 14. decembrī plkst.10.00.

Izsoles komisijas kontaktpersona: Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājai - Mārīte Romanovska (e-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv, vai zvanot: tālr. 26869560).

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit: