Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: EUR 64,00 (sešdesmit četri euro, 00 centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Izsoles norises laiks: 06.03.2024. plkst. 10.00
Izsoles veids
Zemes noma
Izsoles statuss
Noslēdzies

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma platība, kadastra apzīmējums un atrašanās vieta: 
Ludzas novada pašvaldības piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0179 (daļa) 0,3 ha platībā un 6894 005 0180 0,6 ha platībā, Salnavas pagastā


Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: 

1) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0179 (daļa) sākotnējā aprēķinātā nomas maksa EUR 64,00 (sešdesmit četri euro, 00 centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir izsoles sākumcena.

2) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6894 005 0180 sākotnējā aprēķinātā nomas maksa 83,78 EUR (astoņdesmit trīs euro, 78 centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir izsoles sākumcena
 

Izsoles solis: izsoles solis ir 20,00 EUR (divdesmit euro un nulle centi).
Dalības maksa izsolē: 20,00 EUR (divdesmit euro un nulle centi).
Izsoles norises laiks: Ludzas novada pašvaldības 3.stāvā mazajā zālē 2024.gada 6. martā plkst. 10.00.

Izsoles komisijas kontaktpersona: Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājai - Mārīte Romanovska (e-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv, kontakttālrunis: +371 26869560).

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit: