Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa:  85,40 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Izsoles norises laiks: 29.01.2024. plkst. 10.00
Izsoles veids
Zemes noma
Izsoles statuss
Noslēdzies

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma platība, kadastra apzīmējums un atrašanās vieta: 
Ludzas novada pašvaldības piekrītošas zemes vienības daļas 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960020307, Zaļesjes pagastā, Ludzas novadā.
Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: 85,40 EUR (astoņdesmit pieci euro un četrdesmit centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Izsoles solis: izsoles solis ir 20,00 EUR (divdesmit euro un nulle centi).
Izsoles norises laiks: Ludzas novada pašvaldības 3.stāvā mazajā zālē 2024.gada 29.janvārī plkst. 10.00.
Dalības maksa izsolē: 20,00 EUR (divdesmit euro un nulle centi).

Izsoles komisijas kontaktpersona: Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājai - Mārīte Romanovska (e-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv, kontakttālrunis: +371 26869560).

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit: