Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: 194,70 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Izsoles norises laiks: 07.02.2024. plkst. 10.00
Izsoles veids
Zemes noma
Izsoles statuss
Noslēdzies

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma platība, kadastra apzīmējums un atrašanās vieta: 
Ludzas novada pašvaldības piekrītošas zemes vienības daļas 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010160, Istras pagastā, Ludzas novadā.
Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa: 194,70 EUR (simts seviņdesmit četri euro, 70 centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 objektu.
Izsoles solis: izsoles solis ir 20,00 EUR (divdesmit euro un nulle centi).
Dalības maksa izsolē: 20,00 EUR (divdesmit euro un nulle centi).
Izsoles norises laiks: Ludzas novada pašvaldības 3.stāvā mazajā zālē 2024.gada 7.februārī plkst. 10.00.

Izsoles komisijas kontaktpersona: Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājai - Mārīte Romanovska (e-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv, kontakttālrunis: +371 26869560).

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit: