Izsoles Sabiedrība
foto

Ludzas novada pašvaldība izsola rūpnieciskās zvejas rīku limitus zvejas tiesību nomai komerciālajai zvejai sākot ar 2024. gadu 5 zušu murdu (sētas garumu līdz 30 m) zvejas rīku limitus uz 5 gadiem par visaugstāko piedāvāto cenu. Kopumā tiks organizētas sešas izsoles, informējam, ka katrā no izsolēm dalības maksa jāiemaksā atsevišķi. 

Nosacītā sākumcena: Izsoles objekta nosacītā sākumcena ir EUR 71,15 (septiņdesmit viens eiro un 15 centi).

Izsoles solis: Pirmais solis EUR 8,85 (astoņi eiro un 85 centi), katra nākamā pozīcijā notiek ar augšupejošu soli EUR 50,00 (desmit eiro un 00 centi).

Dalības maksa: Dalības maksa ir 25,00 EUR, kas jāieskaita Ludzas novada pašvaldības kontā: Konta Nr. LV91PARX0002240270003. Kods PARXLV22.

Izsoles norises laiks un vieta:

Dalībnieku reģistrācija: līdz 2024. gada 18. aprīļa plkst.12.00.