trubas

Ludzas novada pašvaldība, SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”  aicina visus iedzīvotājus, kuru ielās ir izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli, pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kā arī darām zināmu, ka Ludzas novada Administratīvā komisija ir saņēmusi iesniegumus par pārkāpumiem, kas saistīti ar notekūdeņu novadīšanu un saskaņā ar Administratīvās atbildības likumā noteikto, tika uzsākti administratīvie pārkāpumu procesi un uzlikti sodi par noteikumu pārkāpumiem.

Atgādinām, ka no  01.07.2017. spēkā stājušies arī MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka, ka tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un valdītājiem, kuri nav pievienojušies pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, turpmāk būs jāreģistrē un attiecīgi noteikumiem jāapsaimnieko visi septiķi un rūpnieciski vai individuāli izbūvētās krājtvertnes.

Kā arī saskaņā ar Ludzas novada 14.10.2022. “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā” 88. Lai attiecīgā decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, šo noteikumu 88.punktā minētais decentralizētas kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs par saviem līdzekļiem nodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmas savākto notekūdeņu regulāru nodošanu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam. Notekūdeņu nodošanas regularitāte atkarīga no ūdens patēriņa un iekārtas tilpuma, un tiek nodrošināta pēc Pakalpojuma lietotāja pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.

Par saistošo noteikumu pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām – no 2 līdz 280 naudas soda vienībām.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir jāreģistrē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes, attīrīšanas iekārtas un septiķus, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai reģistra uzturētāja izveidotā datubāzē, kā arī jānodrošina obligātu uzkrāto notekūdeņu izvešanu, izmantojot decentralizēto kanalizācijas Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs :

  • Ludzā – SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
  • Kārsavā – SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”

Informējam :

Saskaņā ar 23.09.2021. Ludzas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” – Saistošie noteikumi nosaka Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus.

Noteikumu mērķis ir veicināt kanalizācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu un samazināt vides piesārņojumu.

Līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu īpašnieku kopības Ludzas novada teritorijā esošam īpašumam.

Līdzfinansējums ir spēkā līdz 18.12.2023, ar nosacījumu, ka līdz šīm datumam tiks veikta pieslēguma veikšana un iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

Līdzfinansējums tiek piešķirts 50 % apmērā izmaksu segšanai citām fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai bet ne vairāk kā EUR 400,00 viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā EUR 600,00 (seši simti eiro 00 centi) viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro) izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti eiro 00 centi) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja :

 7.1. Īpašnieks ir persona ar 1. vai 2.invaliditātes grupu;

7.2. Īpašnieka ģimenē dzīvo 1.pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti vai bērns invalīds, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts;

 7.3. Īpašnieks ir persona (ģimene) ar trūcīgas personas statusu vai maznodrošinātā persona;

7.4. Īpašnieka ikdienas aizgādībā ir 3 vai vairāk bērni, kuri nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēti;

7.5. Īpašnieks ir vientuļais pensionārs;

7.6. Īpašnieks piekrīt savā nekustamajā īpašumā izbūvēt jaunus maģistrālos centrālā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklus.

Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai varat saņemt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” Kr. Barona ielā 49, Ludzā  vai pa tālruni 65707330 un Kārsavā – SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” Teātra iela 3, Kārsava, LV – 5717 vai pa tālruni 65707166. Ierodoties personīgi, lūdzam līdzi ņemt īpašumu apliecinošu dokumentu, zemes robežu plānu, kā arī tehniskās inventarizācijas lietu.

 

Par sakoptu Ludzas novadu!