Projektu aktualitātes
latlit_logo_lat_full_rgb-768x250.jpg

Piesārņoto jeb degradēto teritoriju veidošanās un esamība ir viena no civilizācijas darbības sekām, kas negatīvi iespaido gan apkārtējo vidi, gan atstāj negatīvu iespaidu uz pašu cilvēku, kā piesārņojuma tiešo radītāju. Šādu teritoriju rašanās strauji attīstījās pagājušajā gadsimtā un turpinās joprojām. Galvenais iemesls tam ir ekonomiskā attīstība, kas sev līdzi nes dabas resursu izmantošanu un lielākoties tieši pārmērīgu izmantošanu, kas vērsts uz maksimālas peļņas gūšanu pašreizējā brīdī, nevis ilgtermiņā.

Lai uzzinātu, ko darīt ar degradētām teritorijām, kā tās turpmāk iespējams izmantot, par iegūto resursu no degradētām teritorijām otrreizēju izmantošanu aicinām piedalīties 23.maijā  Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Ludzas novada pašvaldības rīkotajā bezmaksas seminārā par degradēto teritoriju revitalizāciju Ludzas novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 16. trešā stāva zālē. Lūgums semināram pieteikties līdz 15.maijam pa tālruni +371 26455159, rakstot uz e-pastu: ilona.igovena@ludza.lv .

Darba kārtība pieejama šeit:

Pasākums tiek īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta “Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai” (BrownReg, Nr. LLI-325; Innovative brownfield regeneration for sustainable development of cross-border regions) ietvaros. Ludzas novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas ir 460 559.65 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 391 475.70 EUR.

Par šī raksta saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena