Sabiedrība Pašvaldība

Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.21/2021 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā" 97.punktu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam (asenizatoram) jāatbilst sekojošām prasībām:

  1. jāreģistrējas pašvaldībā, iesniedzot reģistrācijas iesniegumu (pielikums);
  2. jānoslēdz līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (pieņemšanas vietas) īpašnieku/valdītāju;
  3. jāpārvadā decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;
  4. līdz kārtējā gada 1.februārim jānodod informācija (atskaite) pašvaldībai par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu saskaņā ar pielikumu.