Sabiedrība Noderīgi Pašvaldība Vide
foto

Pienākusi vasara un atkal laiks parūpēties par sava īpašuma un piegulošās teritorijas kopšanu - zāles pļaušanu, kārtības uzturēšanu.

Ludzas novada pašvaldība atgādina, ka nekustamā īpašuma teritoriju īpašniekiem, valdītājiem jānodrošina īpašuma teritorijas un tai pieguļošās teritorijas kopšanu - zālienu nopļaušanu (zāles augstums nedrīkst pārsniegt 20 cm), atkritumu savākšanu, grāvju un caurteku tīrīšanu,  īpašuma uzturēšanu kārtībā – nepieļaut lūžņu, būvgružu, sadzīves atkritumu uzkrāšanos, kā arī nepieļaut transportlīdzekļu vraku uzglabāšanu vietās, kur tie ir redzami no ielas, īpašuma nožogojuma uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā.

Piegulošā teritorija saistošo noteikumu izpratnē ir publiskā lietošanā nodota pašvaldības teritorija (gājēju ietves un zālāji līdz brauktuves malai, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), kas ir pieguļoša neapbūvētam zemesgabalam vai apbūvētam zemesgabalam, kas sastāv no zemesgabala un ēkas (turpmāk – nekustamais īpašums). Vietās, kur brauktuve nav nodalīta ar ceļa infrastruktūras elementiem (bortakmeņi, apmales u.c.), brauktuves mala ir 1,5 metru platumā.

Aicinām ievērot Ludzas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 11/2023. “Par publiskā lietošanā esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu Ludzas novadā

Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām no 2 līdz 300 naudas soda vienībām.

Aicinām ziņot par nesakoptām teritorijām Ludzas novada Pašvaldības policijai, rakstot uz e-pastu pasv.policija@ludzasnovads.lv vai zvanot pa tālruni +371 26645929.

Par sakoptu Ludzas novadu!