Vide
foto

Sākoties vasaras sezonai, Ludzas novada Pašvaldības policija iedzīvotājus aicina pievērst uzmanību sava īpašuma piegulošās teritorijas sakopšanai.

Piegulošā teritorija Ludzas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 17/2022 ,"Par publiskā lietošanā esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu Ludzas novadā izpratnē ir publiskā lietošanā esoša teritorija starp neapbūvētu zemesgabalu vai apbūvētu zemesgabalu, kas sastāv no zemesgabala un ēkas (turpmāk – nekustamais īpašums) līdz publiskā lietošanā esošas gājēju ietves tuvākajai malai (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), tai skaitā piebrauktuves, grāvji, caurtekas, zālieni un citi apstādījumi, vai brauktuves tuvākajai malai, kas robežojas ar nekustamo īpašumu. Vietās, kur brauktuve nav nodalīta ar ceļa infrastruktūras elementiem (bortakmeņi, apmales, u.c.), brauktuves mala ir 1,5 metru platumā.

  • Nekustamā īpašuma īpašniekam vai faktiskajam valdītājam nekustamā īpašuma piegulošajā teritorijā ir pienākums regulāri pļaut zālienu. Pilsētās, kā arī ciemu teritorijās zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus.
  • Tāpat nepieļaut uzkopšanas rezultātā radīto atkritumu, netīro ūdeņu, zāles un citu priekšmetu izmešanu neparedzētās vietās – uz ceļiem, ietvēm, gūliju nosegrestēs (rīdziņu restēs) vai apstādījumos.

Par saistošo noteikumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām no 2 līdz 300 naudas soda vienībām (viena naudas soda vienība ir 5 eiro).