Projektu aktualitātes
latlit_logo_lat_full_rgb-768x250.jpg

Projekta OPEN UP LLI-263 ietvaros trīs sadarbības partneri: Ludzas, Jēkabpils un Rokišķu (Lietuva) bibliotēku darbinieki piedalījās mācību braucienā uz Berlīnes bibliotēkām un Sociālās palīdzības centru.

Apmeklējamie objekti tika atlasīti atbilstoši projektā izvirzītajiem mērķiem, lai iepazītu un pārņemtu Vācijas kolēģu labāko pieredzi darbā ar bērniem un pusaudžiem. Tika apmeklētas 3 bibliotēkas: Amerikan Memory library Berlin – Kreuzberg (Amerika Gedenkbibliothek), Humbolt Bibliothek un Bezirkszentral Bibliothek. Katrā no bilbiotēkām to darbinieki iepazīstināja mūs ar savu pieredzi darbā, ar pasākumu daudzveidību, scenārijem u.t.t. Tā kā Berlīnē ir liels migrantu pieplūdums no dažādām valstīm, tāpēc bibliotēkas lielu uzmanību velta vācu valodas apguvei.

Projekta OPEN UP ietvaros Ludzas, Jēkabpils un Rokišķu bibliotēkas ieguva datorus, printerus, X-box, 3D printeri u.c. tehnoloģijas. Vācijas kolēģi stāstīja, kā viņi ar tehnoloģiju palīdzību veicina lasīšanu bērnu un jauniešu vidū.

Ļoti neierasti mums likās CD un DVD daudzums un daudzveidība bibliotēkās, kuri tiek izsniegti uz mājām un ir ļoti populāri bibliotēku lietotāju vidū. Tāpat pārsteidza, mūsu izpratnē, jau sen nepopulārās magnetofona kasetes, kuras arī tiek pieprasītas.

Brauciena programmā, kā vēl viens apmeklējamais objekts, bija SOS – Kinderdorf (Sociālās palīdzības centrs), ar mērķi iegūt pieredzi kā rīkoties krīzes vai konfliktsituācijās.

Mācību brauciena rezultātā ir iegūta praktiska pieredze, kuru bibliotēku darbinieki varēs izmantot savā ikdienas darbā.

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 50 849,76 EUR, t.sk. 43 222,30 EUR būs ES finansējums.

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šis raksts sagatavots ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore
I. Kušnere