Projektu aktualitātes

2020. gada 09. jūlijā sākās projekta “Tradicionālo prasmju saglabāšana un popularizēšana jauno amatnieku apmācībā pārrobežu sadarbībā starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģioniem” (Nr. ENI-LLB-2-283), saīsināti CraftWays, īstenošana. Šo projektu kopā īstenos četri partneri no trim valstīm: projektu vadīs Ludzas novada pašvaldība, Baltkrieviju pārstāv Glubokoje izpildkomitejas Ideoloģiskā darba, kultūras un jauniešu lietu nodaļa un Valsts kultūras iestāde “Novopolockas kultūras centrs”. Lietuvas partneris ir Moletu Mākslas skola.

Projekta galvenā ideja ir nodot tradicionālās prasmes un arodus jaunākajām paaudzēm un šī mērķa sasniegšanai piesaistīt jaunus amatniekus vietējo arodu pētīšanā un praktizēšanā. Ja jums ir vēlme sasniegt augstākus mērķus, vislabāk ir strādāt komandā, tāpēc arī šajā projektā iesaistījās vairāki profesionāļi, lai kopīgi īstenot ideju – J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogi, Glubokoje J.Drozdoviča Mākslas skolas skolotāji, Novopolockas tradicionālo arodu centra amatnieki un Moletu Mākslas skolas pedagogi. Plānots, ka viņi piedalīsies 4 kopīgos semināros Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā un kopīgajā mācību braucienā uz Igaunijā, kur varēs salīdzināt savus sasniegumus un metodes ar citu valstu paņēmieniem. Šīs iestādes arī izveidos jaunu amatnieku grupas, kurām tiks pasniegti vietējie arodi: Ludzā – kokapstrāde, Glubokoje pilsētā – maļavanka (tradicionālā zīmēšanas māksla), Novopolockā – klūgu pīšana, salmu pīšana, keramika, izšūšana, auduma apgleznošana, Moletos – aušana, keramika un kokapstrāde. Jaunie amatnieki satiksies 4 kopīgajās darbnīcās, kur piedalīsies meistarklasēs, demonstrēs savus darbus, piedalīsies video filmēšanā par partneru pašvaldību arodiem. J.Soikāna Ludzas mākslas skolā tiks izremontēts kokapstrādes kabinets un Novopolockā tiks izremontēti vairāki kabineti Tradicionālo arodu centrā.

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas skolēni un pedagogi pētīs vietējos mākslas darbus, kuriem mēs bieži nepievēršam uzmanību – krucifiksus. Plānots savākt fotomateriālus par Ludzas novadā esošajiem krucifiksiem. Mākslas skolā tiks izremontēts un aprīkots ar jauniem darbgaldiem kokapstrādes kabinets.

Kopējais projekta budžets ir 303 404.00 EUR, t.sk. ES finansējums: 273 063.60 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets šajā projektā ir 107 225,58 EUR, t.sk. ES finansējums ir 96 503,02 EUR, valsts budžeta finansējums ir 5 361,28 EUR un Ludzas novada pašvaldības finansējums arī sastāda 5 361,28 EUR.

Eiropas Savienības dalībvalstis ir nolēmušas apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Kopā tās ir izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām. 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro. Vairāk par programmu…

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā ir atbildīga Ludzas novada pašvaldība un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.