Projektu aktualitātes Pašvaldība
Ilustratīvs attēls

Līdz ar gada nogali noslēdzas kopīgi ar Latgales plānošanas reģionu un citām pašvaldībām īstenotais projekts “DI pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, kura ietvaros astoņu gadu garumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (personas ar GRT), kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (bērni ar FT) un viņu likumiskajiem pārstāvjiem bija iespēja saņemt dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Ludzas novadā personām ar GRT un bērniem ar FT kopš 2020. gada jūlija Ludzā un kopš 2021.gada – Kārsavā ir pieejams Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kur pieejami tādi pakalpojumi kā Dienas aprūpes centra (DAC) pakalpojums un Specializētās darbnīcas personām ar GRT un Dienas aprūpes centra (DAC) pakalpojums un Sociālā rehabilitācijas centra pakalpojums bērniem ar FT.

Ludzas novada pašvaldība šī projekta laikā ievērojami paplašinājusi iespējas gan pieaugušajiem ar GRT, gan bērniem ar FT un viņu ģimenēm saņemt tādus pakalpojumus, kas uzlabo šīs sabiedrības daļas dzīves kvalitāti un palīdz iekļauties sabiedrībā. Ir gandarījums par paveikto, jo šis projekts ir būtisks sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides un ieviešanas jeb deinstitucionalizācijas (DI) procesa posms.

19.decembrī Latgales plānošanas reģions organizēja projekta noslēguma pasākumu. Tajā atskatījās uz DI procesā paveikto, radītajām pārmaiņām cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā, veiksmēm un izaicinājumiem, kā arī vēlreiz aktualizēja nepieciešamību pēc valsts atbalsta sociālo pakalpojumu nodrošināšanas izmaksu segšanai.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005)  tiek īstenots visos Latvijas reģionos, lai veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un jauniešu veiksmīgu integrēšanos sabiedrībā.